รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม39
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6236724 นางสาวณัฐชยา หรั่นกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6220334 นางสาวผกาทิพย์ เพชรชะนะ  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์  PE10
4 B6300463 นางสาวเสริมศิริ ศรีบุตรดี  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6300487 นางสาวสุดารัตน์ แก้วชิน  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6315320 นายกรกฤต เธียรทรานนท์  Mechatronics Engineering10
8 B6315344 นายปักธงชัย ชิดสระน้อย  Mechatronics Engineering10
9 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี  Mechatronics Engineering10
10 B6315382 นายธีร์ธวัช อุทะจันทร์  Mechatronics Engineering10
11 B6315429 นายกรกิต เกวียนโคกกรวด  Mechatronics Engineering10
12 B6315467 นางสาวพรชิตา แก้วภู  Mechatronics Engineering10
13 B6315559 นางสาวจารุวัลย์ นิธิพรเพชร  Mechatronics Engineering10
14 B6315566 นางสาวสุรภาพร ฉายกิ่ง  Mechatronics Engineering10
15 B6315603 นายชวดล มงคลหัตถี  Mechatronics Engineering10
16 B6315733 นายนัฐวุฒิ วงษ์เจริญ  Mechatronics Engineering10
17 B6318833 นายอรรถพล สุระวิชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6320911 นายวรโชติ พื้นบาท  Mechatronics Engineering10
19 B6320959 นายนภดล กองทุน  Mechatronics Engineering10
20 B6324247 นายหัตถชัย อินาวัง  Mechatronics Engineering10
21 B6324254 นายวายุ ซ่อมจันทึก  Mechatronics Engineering10
22 B6324261 นายกิตติศักดิ์ จินดาสุ่ม  Mechatronics Engineering10
23 B6324278 นายวุฒิชัย สุขเกษม  Mechatronics Engineering10
24 B6324308 นางสาวณัญฑิญา มะโนบาล  Mechatronics Engineering10
25 B6324315 นายชินภัทร เทียนพรมราช  Mechatronics Engineering10
26 B6324322 นายกลวัชร ดวงพิทักษ์  Mechatronics Engineering10
27 B6326418 นายบูรณ์สิวรรธ ขำทัพ  N/A10
28 B6327873 นางสาวพิยดา ปัดตาติ  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6329921 นายอารีย์ ริยะบุตร  Mechatronics Engineering10
30 B6329945 นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์  Mechatronics Engineering10
31 B6329969 นายอริยพล ซื่อผาสุข  Mechatronics Engineering10
32 B6331559 นางสาวสุทธิดา โสภา  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.