รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม40
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6229610 นางสาวสาลินี ศรีสุวะ  Mechatronics Engineering10
2 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ  CPE10
3 B6315368 นางสาวหทัยธรรม พัฒนาลยกูล  Mechatronics Engineering10
4 B6315535 นายจิรายุส ผลไพบูลย์  Mechatronics Engineering10
5 B6315542 นางสาวปรายฟ้า สาครเจริญ  Mechatronics Engineering10
6 B6315610 นายนัฐกาล ทัพภูธร  Mechatronics Engineering10
7 B6315627 นายกิติพงศ์ เรืองยศ  Mechatronics Engineering10
8 B6315689 นายวราวุธ เถรพิทุม  Mechatronics Engineering10
9 B6315696 นายณัฐวัฒน์ สาเกตุ  Mechatronics Engineering10
10 B6315757 นางสาวปรารถนา บุรมโคตร  Mechatronics Engineering10
11 B6317423 นายณัฐดนัย เกกาคำ  IE10
12 B6324230 นายพยัคฆ์ จิกจักร์  Mechatronics Engineering10
13 B6324339 นางสาวพิรุณทิพย์ เจิมขุนทด  Mechatronics Engineering10
14 B6324346 นางสาวมณฑิชา จันทร์ศิริ  Mechatronics Engineering10
15 B6329884 นายจิรพงศ์ ช่ออ่วม  Mechatronics Engineering10
16 B6329907 นายทรงวุฒิ ไชปัญญา  Mechatronics Engineering10
17 B6331498 นายณัฐวุฒิ ภูยงค์  Mechatronics Engineering10
18 B6331535 นายศุภกิจ ดวงพุฒ  Mechatronics Engineering10
19 B6334529 นายพุฒิพงศ์ เล็กทรัพย์  N/A10
20 B6334789 นางสาวฐิติมา น้อมกลาง  Mechatronics Engineering10
21 B6334802 นายนราธิป แสงพันธุ์  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.