รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม45
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 B6301071 นางสาววฤษดี ดวงราษี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
2 B6301088 นายจักรี รัตนาสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
3 B6301170 นายกิตติพงศ์ เพียดา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
4 B6301194 นายสุดยอด เครือสุคนธ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
5 B6301491 นายชิษณุพงศ์ ชูลาภ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
6 B6301507 นางสาวกันต์ฤทัย บุญภูมิ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
7 B6301521 นายธิติพัฒน์ เทพวิริยพงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
8 B6301552 นางสาวธิดารัตน์ เพชรรัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
9 B6301583 นางสาวพิมพิไล ขวานอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
10 B6301651 นางสาวนภัส โภชน์เกาะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
11 B6301668 นางสาวณัฐพร ศรีระบุตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
12 B6301699 นางสาววนาลี หกขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
13 B6301781 นายมณฑล บุตรใส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
14 B6301828 นางสาวพณิดา ศิริบูรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)60
15 B6316457 นายต่อเกียรติ สุขสบาย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
16 B6316488 นายธีรศักดิ์ ค่ำสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
17 B6316532 นายปัณณวัฒน์ ยิ่งสง่า  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
18 B6316587 นายสุริยา อุดชาชน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
19 B6316624 นางสาวจิรวดี ครุฑทองขาว  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
20 B6316631 นายพีชญ์คุณศร์ บัวแย้ม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
21 B6319991 นางสาวอัจฉรียา ภิงคะสาร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
22 B6320003 นางสาวณัฎฐา สมศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
23 B6320324 นางสาวชุติมณฑน์ ภิญโญดม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
24 B6320331 นางสาวธนพร ใหญ่โสมานัง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
25 B6320379 นายนัฐพงศ์ สุขใส  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
26 B6320393 นางสาวกรีญาธร ญาติสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
27 B6324988 นายพศิน กันสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
28 B6325008 นายบูรพา โสภะสิงห์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
29 B6325084 นายอภิเดช อรรถเวทิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
30 B6325121 นางสาวกานต์สินี ศรีสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
31 B6325206 นางสาวเรณุตา ทองเปลว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
32 B6325299 นางสาวศิริพร เพชรนิตย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
33 B6330507 นายชัยณรงค์ ทรงปัญญา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
34 B6330552 นางสาวดวงกมล รัตนพงศ์เศรษฐ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
35 B6330637 นางสาวชญานี จู้สุข  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
36 B6330675 นางสาวพัตราภรณ์ ก้อนทองคำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
37 B6330743 นายสุภณัฐ บัวทิพย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
38 B6333928 นายพงศธร ยศปราณี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
39 B6335465 นางสาวอารยา โสขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
40 B6335489 นายคุณานนต์ เอียดบางหยี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
41 B6225322 นายเกรียงไกร บุญสินชัย  Environmental Engineering10
42 B6237691 นายศุภีรัช ลีอุดม  Mechatronics Engineering10
43 B6303877 นางสาวจิรารัตน์ ผ่องทอง  IE10
44 B6303884 นางสาวนลินี ใจไธสง  N/A10
45 B6303921 นางสาวอนุชจิรา ล้ำเลิศ  Electronic Engineering10
46 B6310769 นางสาวพรพิมล ชูทัน  CE10
47 B6317003 นางสาวนัฐมล ป้องกัน  PRECISION ENGINEERING10
48 B6336417 นางสาวรัตนาวดี ถาวรทรัพย์  PRECISION ENGINEERING10
49 B6336875 นายธนพันธ์ ดีสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING10
50 B6336882 นายธนากร ทองล้วน  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.