รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม44
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 B6301095 นายปิยะวุฒิชัย โนใจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
2 B6301132 นายปฏิพัทธ์ มิตรสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
3 B6301149 นายปุญญพัฒน์ สีหวงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
4 B6301200 นายณัฐพงษ์ วงศ์เเสงเพ็ชร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
5 B6301248 นายวิวัฒน์ สันติพงษ์ไพบูลย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
6 B6301293 นางสาวกังศดา งามพรม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
7 B6301354 นางสาวฝนดาว เมืองแทน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
8 B6301361 นางสาวสุพรรษา โพธิ์ละเดา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
9 B6301392 นางสาวรตินันท์ วงศ์ศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
10 B6301408 นายตะวัน ขุมรัตนนันท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
11 B6301415 นายศุภชัย ใช้ช้าง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
12 B6301446 นายอนุรินทร์ พื้นทะเล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
13 B6301460 นางสาวอัญมณี เจริญรุ่งเรือง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
14 B6301477 นายศุภณัฐ แสงส่อง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
15 B6301538 นางสาววณพันธน์ โสรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
16 B6301569 นายกิตติกร กระลาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
17 B6301590 นางสาวอิสรีย์ญา ฉุนจะโปะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
18 B6301637 นางสาววรนิษฐา ประเมินชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
19 B6301712 นางสาวอจลญา ศรีสิงหสงคราม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
20 B6301736 นายนราพิพัฒน์ กำสมุทร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
21 B6301798 นางสาวอันธิกา พานโฮม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
22 B6316464 นายณัฐวัตร ฐานวิเศษ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
23 B6316495 นายธนพล สมศรีจันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
24 B6316518 นางสาวรังสิยากรณ์ พันธโคตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
25 B6316655 นายปฏิพาน บุญทัน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
26 B6319984 นายกิตติพร กล้าหาญ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
27 B6320386 นางสาวปัญยดา ชำนาญหัตถ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
28 B6320409 นางสาวรัตนา สังข์ทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
29 B6320430 นายธนภัทร กันนุลา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
30 B6320454 นายณัฐนันท์ ชินไธสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
31 B6323653 นายจาตุรงค์ พนมพิบูล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
32 B6324933 นางสาวเกศมณี วันสุธะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
33 B6324940 นายอาคเนย์ สังขารี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
34 B6324957 นางสาวกันยารัตน์ แคนศิลา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
35 B6324995 นางสาวพัณณิตา มณีวงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
36 B6325060 นายสืบศักดิ์ ประดิษฐ์ค่าย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
37 B6325077 นายศุภากฤต ธีระคุณานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
38 B6325138 นางสาวญาดา ชนะชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
39 B6325169 นางสาวจุฑามาศ เหมือนศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
40 B6325176 นางสาวแอนนา อินทสระ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
41 B6325190 นางสาวกฤติยาภรณ์ แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
42 B6325213 นายนวพล เจียมสมพร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
43 B6325220 นางสาววลัยพรรณ สุทธิมาตร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
44 B6325282 นายวรรธนะไชย จันทร์พิทักษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
45 B6330651 นายบุญฤทธิ์ หาญพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
46 B6330668 นายพงษ์รพี อาษาสุข  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
47 B6330729 นางสาวศุภณัฏฐ์ หาดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
48 B6333898 นางสาวจิรัชญา ชัชวาลวิบูลกิจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
49 B6334024 นายพิทย์พล รินไธสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
50 B6213459 นางสาวพุ่มพวง น้ำเพชร  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.