รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม35
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300111 นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง  ChemE10
2 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ  Electronic Engineering10
3 B6300234 นางสาวนลินนิภา เหง้าโอสา  IE10
4 B6300272 นางสาวสุรางค์รัตน์ จารัตน์  Automotive Engineering10
5 B6300289 นายทวีศักดิ์ ทองเย็น  EE10
6 B6300531 นางสาวชลธิชา ไชยนา  EE10
7 B6303327 นายเอกภพ จามร  TCE10
8 B6303662 นางสาวปวีณา เข้าเมือง  Metallurgical Engineering10
9 B6303716 นายศิวกร ดังใหม่  ME10
10 B6303846 นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6303983 นางสาวสุดารัตน์ กุไธสง  N/A10
12 B6304010 นายธราเทพ จันสีดา  N/A10
13 B6305437 นางสาวฐานมาส ชื่นฤดี  Environmental Engineering10
14 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา  IE10
15 B6305864 นายกิตติภูมิ จันทะบุรม  Agricultural and Food Engineering10
16 B6306007 นางสาวปิยดา อยู่รอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
17 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง  ME10
18 B6307691 นายราชันย์ วันฤกษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6307752 นายปกรณ์ พิมสร  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6308032 นางสาววรรณชนก ผ่องชนะ  ME10
21 B6308377 นางสาวพิชญานิน วุชชัยภูมิ  PE10
22 B6310257 นายกฤษณชล ขุนสูงเนิน  N/A10
23 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
24 B6310578 Mr.UDOMVIRAK CHAY  Electronic Engineering10
25 B6311742 นายพรรษชล ล้อเจริญวัฒนะชัย  N/A10
26 B6314866 นางสาวน้ำเพชร สมยืน  N/A10
27 B6314873 นางสาวณิชกมล สังข์ทอง  Mechatronics Engineering10
28 B6314910 นางสาวอมรรัตน์ ศรีชัย  PE10
29 B6318840 นายธนวัฒน์ พรหมบุตร  CE10
30 B6321475 นางสาวสุภัสสร วิสัยหมั่น  N/A10
31 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ  TCE10
32 B6321642 นางสาวปิยาทิพย์ ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering10
33 B6322441 นายพนมพร รักษ์คิด  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6322632 นางสาวพรไพลิน กลางบัว  N/A10
35 B6322724 นายปองธรรม สร้อยระย้า  ME10
36 B6322793 นายธนวัฒน์ ชำนาญ  N/A10
37 B6322847 นายยุทธนา ปาปะโม  PE10
38 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง  Mechatronics Engineering10
39 B6323783 นายกิตติธัช ทับแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
40 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา  EE10
41 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์  Automotive Engineering10
42 B6326265 นายคณิต สุขรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
43 B6326531 นางสาวชุติกาญจน์ ยศมงคล  Geological Engineering10
44 B6326920 นายบรรณวิชญ์ วานิชยาการ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
45 B6327958 นายพัชรพล นามราชา  CE10
46 B6328528 นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์  Electronic Engineering10
47 B6331672 นายกฤษฎา ฆ้องนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
48 B6331979 นายฐนวรรสณ์ ซ่อนกลิ่น  N/A10
49 B6332082 นางสาวณัฐธิดา เดือนเพ็ญ  ME10
50 B6336042 นายพงศกร ศรีใส  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.