รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม41
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201913 นายธนวรรธน์ นามสวัสดิ์  PE10
2 B6305499 นางสาวอินทิรา ชุมกลาง  Metallurgical Engineering10
3 B6305512 นายชาญชัย วิมล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6307134 นางสาวรติมา สรรพศรี  TCE10
5 B6309428 นางสาวอรอนงค์ วงษ์วิศิษฐ์  Environmental Engineering10
6 B6315337 นางสาวกันยารัตน์ วรรณมา  Mechatronics Engineering10
7 B6315405 นางสาวณัฐชญา เเย้มกระโทก  Mechatronics Engineering10
8 B6315436 นางสาวเณศรา ธรรมนิตย์  Mechatronics Engineering10
9 B6315450 นางสาวสุตาภัทร โพธิ์แก้ว  Mechatronics Engineering10
10 B6315498 นางสาวกัลยรัตน์ โกรพิมาย  Mechatronics Engineering10
11 B6315511 นางสาวนิติยา สระทองหลาง  Mechatronics Engineering10
12 B6315573 นางสาวมาณียา ยุพดี  Mechatronics Engineering10
13 B6315580 นางสาวพัชรภีร์ ปนตะคุ  Mechatronics Engineering10
14 B6315641 นายกวี สุขสมเลิศ  Mechatronics Engineering10
15 B6315658 นายศราวุธ โคตรสีหา  Mechatronics Engineering10
16 B6315726 นางสาวกัญญาวีร์ คำพรม  Mechatronics Engineering10
17 B6320942 นายศุภวิชญ์ จะดี  Mechatronics Engineering10
18 B6324384 นายเจตริน เหล็กงาม  Mechatronics Engineering10
19 B6324391 นายณัฐวัฒน์ สารทอง  Mechatronics Engineering10
20 B6327422 นางสาวกมลรัตน์ โสมณวัตร์  Automotive Engineering10
21 B6329860 นายนาวิน กุมาร สุมาน  Mechatronics Engineering10
22 B6329952 นายศักรินทร์ แสนรัก  Mechatronics Engineering10
23 B6331474 นางสาวกมลชนก จุลมณี  Mechatronics Engineering10
24 B6331481 นายเชฏฐพัฒน์ ทองกลาง  Mechatronics Engineering10
25 B6334154 นางสาวกมลลักษณ์ แซ่แต้  N/A10
26 B6334468 นางสาวศิรัญยา จันทรัตน์  PE10
27 B6334819 นางสาวกณิศา วานิช  Mechatronics Engineering10
28 B6334826 นางสาววชิรินทร เจริญฤทธิ์  Mechatronics Engineering10
29 B6335670 นางสาวรัชนันทน์ จันทรโสม  N/A10
30 B6335793 นางสาวอนันตยา แท่งหอม  N/A10
31 B6335908 นางสาวลลิตา พรหมการ  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6336189 นางสาวกาญจนา ฮุยน้อย  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.