รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม22
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6228354 นางสาวลัดดาวัลย์ นาคนาคา  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2 B6312152 นายจันทร์ธร ประคำทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B6312183 นายพิริยภัทธิ์ ชัยวิวัฒนานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6312220 นางสาวปภัสสร นิติสาพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B6312299 นายศุภกร มอญรัต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6312329 นางสาวสุนิสา ไขรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6312527 นายพศุตฑกรณ์ เกิดผล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6312565 นางสาวสมฤทัย แต้ลำพัว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6312572 นายอนุชา โพธิ์นา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B6312626 นางสาวปฏิมา พัฒนะเเสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6319267 นางสาวบุหรัน เกิดโมลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6319298 นางสาวอรวรรณ ไกรกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6319427 นางสาวอรอนงค์ ทับเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B6319441 นางสาวระพีพัฒน์ ศรีพรชัยเจริญ  ยังไม่สังกัดสาขา 60
15 B6319489 นางสาวกานต์สินี แสงสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6319564 นางสาวพิยดา พุทธิพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6323219 นางสาวณัฏฐณิชา เชื่อดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6323240 นายศุภรักษ์ สินนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6323363 นางสาวยศวดี ทองดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6323400 นางสาวฐิติกรณ์ ทองทับ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6323523 นางสาวศันสนีย์ ผลกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6323530 นางสาวกัลยาณี ฉลาดดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6323561 นางสาววราภรณ์ ไชยแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6323639 นายทัศน์พงษ์ จันสีสุก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6324629 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6328832 นางสาวเมธาวี ไฝดง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6328856 นายภากร โรจนพาณิชย์วงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6328870 นางสาวธนพร พรมศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6328993 นางสาวกานต์ธีรา แทนนำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6329037 นางสาวกาญจนาวรรณ ทองพูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6329228 นางสาวสุภัสตรา นวลจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B6329259 นางสาวนันท์นภัส บุญถาวร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B6329341 นางสาวลภัสรดา นาคบำรุง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6333539 นางสาวกานต์ธิดา บุญมาปัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B6333546 นางสาวกิตติยาพร พรมสำราญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B6333669 นางสาวพีรพร ภักดีจอหอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B6333676 นายพีระพัฒน์ นุมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6333683 นางสาวเฟื่องลดา ปะวันนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B6333706 นางสาวณัฏฐณิชา ไพรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.