รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม19
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6205751 นางสาวพิมรัชดา เรืองจุ้ย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
2 B6206116 นางสาวศศิตา ชุนเกาะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
3 B6210335 นางสาวลักษิกา ภู่ระย้า  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
4 B6210922 นางสาวทัฬห์กมล อินทเกตุ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5 B6216856 นายกฤษณพล ภู่ชินาพันธ์  CE10
6 B6226039 นายพลวัต จันฤๅชา  Environmental Engineering10
7 B6235789 นายต่อเกียรติ จันทะวงค์  PE10
8 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์  Agricultural and Food Engineering10
9 B6237387 นายภาณุพงศ์ จั่นเพ็ชร  PRECISION ENGINEERING10
10 B6237653 นางสาวญาณิศา อ่อนชัยมงคล  Mechatronics Engineering10
11 B6239244 นายคมสรรค์ ชนไธสง  PRECISION ENGINEERING60
12 B6307189 นายภูภิงค์ นิลวิเศษ  PRECISION ENGINEERING10
13 B6316082 นายปรวิทย์ ผลรับ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
14 B6316099 นายจิรัฎฐ์กฤษฎิ์ สุระแสน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
15 B6316112 นายเขมณัฐ หมากกลาง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
16 B6316129 นายภูบดินทร์ เพชรไกร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
17 B6316136 นายนพคุณ อุบลเพ็ญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
18 B6316150 นายภานุพงษ์ หนูนอก  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
19 B6316167 นางสาวจิรารัตน์ กลิ่นสุคนธ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
20 B6316181 นายณัฐนันท์ สังฆะคาม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
21 B6316198 นายนนทฤทธิ์ เดชาสิทธิ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
22 B6316204 นางสาวณัฐวิภา คงสท้าน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
23 B6316211 นายภัทรพล โพศิริ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
24 B6316228 นางสาวอรทัย จันทะโยธา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
25 B6316235 นายธนเสฏฐ์ เศวตวิวัฒน์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
26 B6316259 นางสาวธันยพร นุตพงษ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
27 B6316303 นางสาวธันย์ชนก จั่นจีน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
28 B6316310 นางสาวกัลยารัตน์ ดวงจำลอง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
29 B6316327 นายทศพร จันทร์สุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
30 B6316341 นายกรวิชญ์ ตลับนาค  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
31 B6318024 นายปฏิพัทธ์ สกุลรักษ์  N/A10
32 B6320980 นายศุภณัฐ สิงหัดชัย  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
33 B6320997 นายธนกร ธนูการ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
34 B6321000 นางสาวคันธคนธ์ คันธธรรมนนท์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
35 B6321024 นางสาววรษา กวางแก้ว  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
36 B6324513 นายธีรัช กัลยาลัง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
37 B6324537 นายพรประเสริฐ นาฮ่อม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
38 B6324544 นายภิพัชร จันทธวัช  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
39 B6324551 นางสาวจุฬาลักษณ์ สอาดอ่ำ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
40 B6324568 นางสาวจุฑามาศ ชุ่มสูงเนิน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
41 B6324575 นายปัญญา นาเวียง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
42 B6324582 นายภัทรกาญจน์ อุปถัมภ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
43 B6330064 นายสุเมธ เขตนิมิตร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
44 B6331566 นายชาคร วันเพ็ญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
45 B6331573 นายชินวัต กลางสวัสดิ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
46 B6331610 นายภูตะวัน อาจหาญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
47 B6334918 นางสาวดรุณี ภูงามนิล  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
48 B6334949 นางสาวฑาริกา ทองทิพย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
49 B6334956 นางสาวชนัฎดา มั่นดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
50 B6336561 นายรัฐศาสตร์ เรืองศิริ  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.