รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6302023 นางสาวเข็มทราย จงรักษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
2 B6313135 นางสาวรุจิรา สมพลกรัง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
3 B6313180 นางสาวชุติกาญจน์ ไตรรัตนภิรมย์  MANAGEMENT10
4 B6313265 นางสาวญาณิศา ทองแพง  MANAGEMENT10
5 B6313289 นางสาวจิราพร แขมพิมาย  MANAGEMENT10
6 B6313296 นางสาวชนัญชิดา ทิพารัตน์  MANAGEMENT10
7 B6313326 นายสราวุฑ ไชยสีหา  MANAGEMENT10
8 B6313333 นายพุฒิพงศ์ รอบรู้  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
9 B6313364 นางสาวภัทรนันท์ การอุปฏิ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
10 B6313371 นางสาวศศิธร แปดสูงเนิน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
11 B6313388 นางสาวพัทธวรรณ จามะนุ  MANAGEMENT10
12 B6313425 นางสาวชลธิชา ศรีวิชา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
13 B6313449 นางสาวอริษา นันทะวงษ์  MANAGEMENT10
14 B6313456 นางสาวริณนิภา บุญจันทร์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
15 B6313463 นางสาวธิติมา ทุมสิงห์  MANAGEMENT10
16 B6313531 นางสาวพิยดา แสนใจ  MANAGEMENT10
17 B6313593 นางสาววิภาดา ชัยยอดน้อย  MANAGEMENT10
18 B6313609 นายชินวัตร ค้าคุ้ม  MANAGEMENT10
19 B6313616 นางสาวณัฏฐณิชา ใจซื่อ  MANAGEMENT10
20 B6313623 นางสาวอารียา ดวนจันทึก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
21 B6313715 นางสาวปิยวดี ทาบุดดี  MANAGEMENT10
22 B6313722 นางสาวลัดดาวัลย์ เงียบจังหรีด  MANAGEMENT10
23 B6313739 นางสาวพรพิมล ศรีลาลักษณ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
24 B6313791 นางสาววรางคณา จับจิตร  MANAGEMENT10
25 B6313807 นายพุฒิพงศ์ พวงสันเทียะ  MANAGEMENT10
26 B6313821 นางสาวศิริวิภา พิมพ์แก้ว  MANAGEMENT10
27 B6319878 นางสาววรศิญา ยอดสิงห์  MANAGEMENT10
28 B6319908 นางสาวจันทิวาพร ทองโพธิ์  MANAGEMENT10
29 B6319939 นางสาวธิติมา ศุภรตรีทิเพศ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
30 B6319946 นายพีรพัฒน์ โปร่งสันเทียะ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
31 B6319960 นางสาวภัคจิรา ซีกพุดซา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
32 B6319977 นางสาวภาณุมาส สุขพิมาย  MANAGEMENT10
33 B6320683 นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ฤทธิ์รุ่ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
34 B6320690 นางสาวรสิตา ศรีกงพาน  MANAGEMENT10
35 B6320720 นางสาวศศิวิมล ปรุเขต  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
36 B6320737 นางสาวจิราพรรณ สำราญจิตต์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
37 B6320775 นางสาวพัทธรินทร์ กิ่งนอก  MANAGEMENT10
38 B6329662 นางสาวสุทธิลักษณ์ หลวงเดช  MANAGEMENT10
39 B6329679 นางสาวสุภนิดา จันทร์นิโฮม  MANAGEMENT10
40 B6329693 นางสาวลดามณี ภูครองทุ่ง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
41 B6330965 นางสาวกณิศา มีสุข  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
42 B6330972 นางสาวกันตา ขำโคกสูง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
43 B6331023 นายธรรมธัช พุ่มเข็ม  MANAGEMENT10
44 B6331054 นางสาวนภิสา ควรสำโรง  MANAGEMENT10
45 B6331139 นางสาวพุธิตา ทรงจอหอ  MANAGEMENT10
46 B6331184 นายรัชพล ปาณศรี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
47 B6331191 นางสาวรุ่งนภา ผิวแดง  MANAGEMENT60
48 B6331214 นางสาวศรัญธร ศรีเธาว์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
49 B6331221 นางสาวศิรินทร ลือเทพ  MANAGEMENT10
50 B6331269 นางสาวอัจฉรา เนตรใย  MANAGEMENT10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.