รายชื่อนศ.
รายวิชา585200 : MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6119218 นายชลสิทธิ์ สุริโย  Mechanical Engineering10
2 B6201968 นายกฤษณพงษ์ ศิลาพงษ์  Mechanical Engineering10
3 B6203443 นางสาวสุกัลญา แสนรมย์  Mechanical Engineering10
4 B6209612 นางสาวนาแดช โมนิก ชิปโปซ์  Mechanical Engineering10
5 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ  Mechanical Engineering10
6 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์  Mechanical Engineering10
7 B6209728 นายณัฐนนท์ สีจุ้ย  Mechanical Engineering10
8 B6209742 นายนัทธพงศ์ ตรีสกุล  Mechanical Engineering10
9 B6209766 นายรวิภาส แช่มชูกลิ่น  Mechanical Engineering10
10 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง  Mechanical Engineering10
11 B6209810 นายไตรรัตน์ ปานทองเสม  Mechanical Engineering10
12 B6229986 นางสาวภัทรสุดา ประโลมรัมย์  Mechanical Engineering10
13 B6230005 นายสุพิชญ์ชา แถมพร  Mechanical Engineering10
14 B6230050 นายสันต์ติวุธ ศรีเลิศ  Mechanical Engineering10
15 B6234249 นางสาวจุฑามาศ วันทอง  Mechanical Engineering10
16 B6234393 Mr.MENGKONG LOR  Mechanical Engineering10
17 B6234409 Mr.PUTHIREACH SARI  Mechanical Engineering10
18 B6234416 Mr.Long Mengly  Mechanical Engineering10
19 B6234423 Mr.Sisamone Phongthavongsa  Mechanical Engineering10
20 B6234508 Ms.SOPHEAKNEAT EM  Mechanical Engineering10
21 B6234515 Ms.LIYEAN SOEUN  Mechanical Engineering10
22 B6234522 Mr.PHOUBANE CHON ALOUNE  Mechanical Engineering10
23 B6234539 Mr.ROTANAK VISAL SOK TEP  Mechanical Engineering10
24 B6236441 นายธนปกรณ์ ลินดาวรรณ  Mechanical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.