รายชื่อนศ.
รายวิชา530322 : SOIL MECHANICS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน  CE10
2 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE10
3 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE10
4 B6016432 นางสาวพนารักษ์ สังขะรมย์  CE10
5 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์  CE10
6 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม  CE10
7 B6103170 นายธีรภัทร์ กิตติจิรัฐิติกาล  CE10
8 B6103750 นายภูมิรพี ข้อยุ่น  CE10
9 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์  CE10
10 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์  CE10
11 B6104962 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน  CE10
12 B6105198 นายธนากร จิตตะโส  CE10
13 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์  CE10
14 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์  CE10
15 B6107222 นายพิทักษ์ ทวยสอน  CE10
16 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา  CE10
17 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี  CE10
18 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์  CE10
19 B6110123 นายจงศิริ ผลประเสริฐ  CE10
20 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย  CE10
21 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร  CE10
22 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์  CE10
23 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย  CE10
24 B6111434 นายภาสกร เพชรไกร  CE10
25 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว  CE10
26 B6111861 นางสาวธิดารัตน์ ภูธง  CE10
27 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน  CE10
28 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง  CE10
29 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ  CE10
30 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์  CE10
31 B6114602 นายสหศวรรษ ศรีหาบุญนาค  CE10
32 B6114930 นายอนุดิษฐ์ สมมั่น  CE10
33 B6115210 นางสาวนกจุฑามาส สังข์ว่อง  CE10
34 B6115524 นางสาวภคินี สินสวัสดิ์  CE10
35 B6117061 นายดนุสรณ์ เหมืองหม้อ  CE10
36 B6117696 นางสาวปรารถนา อุทัยเลี้ยง  CE10
37 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา  CE10
38 B6131173 นายธนวัฒน์ แพงไทสงค์  CE10
39 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง  CE10
40 B6239558 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.