รายชื่อนศ.
รายวิชา530322 : SOIL MECHANICS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE10
2 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE10
3 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE10
4 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์  CE10
5 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ  CE10
6 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ  CE10
7 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน  CE10
8 B6104856 นายปรมัตถ์ จันทน์หอม  CE10
9 B6105136 นายปริญญา จาดโห้  CE10
10 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม  CE10
11 B6106287 นายปฐมพร เชื่อมกระโทก  CE10
12 B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ  CE10
13 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ  CE10
14 B6109141 นายเดชาพล บุญเสริม  CE10
15 B6109530 นางสาวกมลชนก ประเทศสิงห์  CE10
16 B6114879 นางสาวเหมือนฝัน สมนาค  CE10
17 B6115494 นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์  CE10
18 B6115593 นางสาวกันยารัตน์ สีโกทา  CE10
19 B6116217 นางสาวนาขวัญ เสนลา  CE10
20 B6116439 นายโยธาวัฒน์ แสนโคตร  CE10
21 B6117894 นายณัฐวุฒิ โอบอ้อม  CE10
22 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา  CE10
23 B6131302 นายศิวกร คุณประทุม  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.