รายชื่อนศ.
รายวิชา524381 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล  ChemE10
2 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม  ChemE10
3 B5915187 นายชยานันท์ วารีย์  ChemE10
4 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี  ChemE10
5 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์  ChemE10
6 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว  ChemE10
7 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด  ChemE10
8 B6008093 นายปรีชา บัวทอง  ChemE10
9 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี  ChemE10
10 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์  ChemE10
11 B6026790 นางสาววาสนา สาธร  ChemE10
12 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี  ChemE10
13 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท  ChemE10
14 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต  ChemE10
15 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ  ChemE10
16 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน  ChemE10
17 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก  ChemE10
18 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์  ChemE10
19 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง  ChemE10
20 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง  ChemE10
21 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ  ChemE10
22 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง  ChemE10
23 B6110864 นายอนวัช พัฒนาภรณ์  ChemE10
24 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย  ChemE10
25 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ  ChemE10
26 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน  ChemE10
27 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง  ChemE10
28 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก  ChemE10
29 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต  ChemE10
30 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน  ChemE10
31 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน  ChemE10
32 B6113735 นางสาวอิศริยา วรรณจักร์  ChemE10
33 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น  ChemE10
34 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก  ChemE10
35 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ  ChemE10
36 B6115906 นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์  ChemE10
37 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท  ChemE10
38 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์  ChemE10
39 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ  ChemE10
40 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ  ChemE10
41 B6116835 นายปิยะมินทร์ หลักคำ  ChemE10
42 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา  ChemE10
43 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย  ChemE10
44 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี  ChemE10
45 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย  ChemE10
46 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที  ChemE10
47 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์  ChemE10
48 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.