รายชื่อนศ.
รายวิชา203325 : ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6072384 นายอยุทธ์ บุญญะการนันท์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
2 B6120528 นางสาวจันทิมา กลอนกิ่ง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B6120573 นายวัฒนชัย ขอพ่วงกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
4 B6120719 นางสาวปฏิตตา จุไรวรรณสุทธิ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
5 B6120795 นางสาวธราดา โชคทรัพย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
6 B6120818 นางสาวภัศรา ต่อชีพ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
7 B6120917 นางสาวภัทราภรณ์ นครศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
8 B6120962 นายณัชพัฒน์ บุญประสิทธิ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
9 B6121006 นางสาวธนาภา ปัญญาดี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
10 B6121082 นายทินภัทร พิพัฒน์สัจจา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
11 B6121167 นางสาวกชมล ภูริภรพัฒน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
12 B6121198 นายปาฏิหารย์ มีวัฒนะจตุพร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
13 B6121297 นายวิศวะ เลากลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
14 B6121358 นายจักรพงศ์ ศักดานุศาสน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
15 B6121365 นางสาวกัญญ์วรา ศักดิ์ศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
16 B6121525 นางสาวกัญญารัตน์ หวังเสริมกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
17 B6121648 นายวายุพงษ์ พรหมวิจารณ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
18 B6121662 นางสาวนัชชา เหง้าพรหมมินทร์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
19 B6134365 นางสาวจุฑามาศ ทินาทิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
20 B6134426 นางสาวกาญจนา บอนคำ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
21 B6134433 นางสาวพิชญา พิมพ์ภูลาด  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
22 B6134464 นางสาวรินทร์ลภัส โชตน์รวีกำธร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
23 B6134488 นางสาวณัฐนิชาช์ นพเก้าศุภเศรษฐ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)12
24 B6134501 นางสาวสุมิตรตา แตงพงษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
25 B6134549 นางสาวอิงลดา สีใส  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
26 B6134600 นางสาววิภาดา เพียนอก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
27 B6134624 นางสาวสิริกานดา วุ่นสันเทียะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B6137311 นางสาวฐาภัสร์ชญาน์ สมวงษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
29 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.