รายชื่อนศ.
รายวิชา203411 : JAPANESE I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 B6301460 นางสาวอัญมณี เจริญรุ่งเรือง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
2 B6333867 นายจุลพงษ์ จันท์หอมหวล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
3 B6119409 นางสาวชุติกาญจน์ จงจันทึก  BIOLOGY10
4 B6119447 นางสาวพีระญาณ์ จิระพิพัฒนาพร  BIOLOGY10
5 B6119935 นางสาวจุฑามาศ สัณหรัติ  BIOLOGY10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
6 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8 B5906765 นางสาวประภารัตน์ บุตรโคตร  Automotive Engineering40
9 B5919864 นายชัยณรงค์ ชำนาญพล  IE10
10 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว  EE10
12 B6118341 นางสาวณัฐรินทร์ เนื้อทอง  CPE10
13 B6211851 นายสุทธิชัย บุญกอง  Mechatronics Engineering10
14 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร  CE10
15 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน  EE10
16 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ  CE10
17 B6335229 Mr.TE KHEANGLY  Civil Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
18 B6208608 นายสรวิศ คำนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.