รายชื่อนศ.
รายวิชา203411 : JAPANESE I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 B6301330 นางสาวสโรชา แสไพศาล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
2 B6301422 นางสาวพรภัทร อมรโมฬี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
3 B6320508 นางสาวภัสสร พุทธิพงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
4 B6122621 นางสาวสุชานันท์ ถนอมศักดิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
5 B6122843 นายกิตติภูมิ แสวงผล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
6 B5921447 นายสหภูมิ คำด้วง  ChemE10
7 B5925315 นายพงษธร นามตาแสง  ChemE10
8 B6015893 นายรชต วิเศษ  ME10
9 B6020712 นายพงศ์ศิริ ผดุงขันธ์  CPE10
10 B6022938 นางสาวณฐิฌา เหล่าชินชาติ  Mechatronics Engineering10
11 B6023522 นางสาวมณีวรรณ ชั่งหนอง  Mechatronics Engineering10
12 B6023584 นางสาวกานต์ธิดา คงทวี  Mechatronics Engineering10
13 B6023614 นางสาวจุฑามาศ เพชรเดช  Mechatronics Engineering10
14 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี  CPE10
15 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์  EE10
16 B6321253 นางสาววะรินรัก ทีเกาะ  TCE10
17 B6327088 นางสาวศศิธร วังหอม  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.