รายชื่อนศ.
รายวิชา203403 : CHINESE III
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6072896 นางสาวณัฐธยาน์ กิติจันวานิตย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
2 B6120535 นางสาวภาวินี กะการดี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
3 B6120559 นางสาวทิวาวรรณ แก้วก่า  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6120566 นางสาวสิริกร แก้วสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
5 B6120726 นางสาวนิสาชล ใจงูเหลือม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
6 B6120740 นางสาวกวินนา ชัยภัทรศิริ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B6120948 นางสาวอาทิตยา นามประชุม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
8 B6121099 นายธนทร พึ่งสูงเนิน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
9 B6121112 นางสาวปิยธิดา พุทธรักษา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
10 B6121181 นางสาวศศินา ม่วงชะค่ำ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
11 B6121204 นางสาวมณธิชา มุสิกสาร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
12 B6121211 นางสาวอารียา มูลละ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
13 B6121259 นางสาวกัญญาภัค เรืองศิริ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
14 B6121280 นางสาวพิมพ์วิมล เลขะวัฒนะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
15 B6121433 นางสาวศุภกานต์ สะอาดเอี่ยม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
16 B6121471 นางสาวเด่นนภา สีโท  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
17 B6121563 นางสาวณิชากร เอกรุณ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
18 B6121600 นางสาววิภาดา เจาะนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
19 B6121617 นางสาวศุภานัน มาคำพันธ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
20 B6134396 นางสาวญาธิดา พิมพบุตร  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
21 B6134495 นางสาวญาณิศา ชื่นพยอม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
22 B6134518 นางสาวณัฐชา เสียงวังเวง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
23 B6134594 นายสิโรตม์ เลี่ยงสุวรรณ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
24 B6137298 นางสาววริศรา ไทยน้อย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
25 B6137304 นางสาวอรยา วันดี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.