รายชื่อนศ.
รายวิชา203461 : INDONESIAN I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6314057 นางสาวณัฐธยาน์ เกษร  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา  IE10
3 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา  IE10
4 B6004545 นางสาวบุษกร บัวทอง  IE10
5 B6007577 นางสาวสุดาทิพย์ จันทะแมด  IE10
6 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์  IE10
7 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6009656 นายไชยา การสอน  Electronic Engineering10
9 B6010898 นางสาวจริญญา พงษ์ศิริรักษ์  TCE10
10 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย  Metallurgical Engineering10
11 B6011116 นางสาวปรียาพร ถิ่นทองหลาง  TCE10
12 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา  EE10
13 B6016050 นายภัทรพล คงศิริ  IE10
14 B6016814 นางสาวอาภากร ภู่ประเสริฐ  TCE10
15 B6016869 นางสาวศิทธินี ศิริชัยคีรีโกศล  IE10
16 B6016876 นางสาวทิพพรัตน์ ทองประเสริฐ  IE10
17 B6017217 นางสาวกิตติยา ทองประเสริฐ  IE10
18 B6017439 นางสาวบุญญานี เกิดผา  IE10
19 B6020248 นายเจษฎา ทองดี  Metallurgical Engineering10
20 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์  IE10
21 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6105624 นางสาวธันยากร เฉลียวไว  IE10
23 B6109615 นายจิรวงศ์ ปราบประจิตร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6119225 นางสาววศินี หวังเลี้ยงกลาง  Civil Engineering10
25 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง  EE10
26 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี  ME10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
27 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6208295 นางสาวยะมุนา ยะเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6210151 นางสาวณัฐวรรณ นาคขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B6232467 นางสาวชลิตา เกตะวันดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B6236632 นางสาวนุรแอนนี มามะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.