รายชื่อนศ.
รายวิชา525340 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา  ME10
2 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา  Automotive Engineering10
3 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering10
4 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ  Automotive Engineering10
5 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering10
6 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง  Automotive Engineering10
7 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม  Automotive Engineering10
8 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering10
9 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering10
10 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering10
11 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering10
12 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย  Automotive Engineering10
13 B6106089 นายภิรภัทร ชุติปัญญาภรณ์  Automotive Engineering10
14 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง  Automotive Engineering10
15 B6106942 นางสาวอรวรรณ ตุ้มนาค  Automotive Engineering10
16 B6107895 นางสาวนลัทพร ธรรมจินดา  Automotive Engineering10
17 B6108144 นายวรพงษ์ นาคยันยงค์  Automotive Engineering10
18 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ  Automotive Engineering10
19 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร  Automotive Engineering10
20 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา  Automotive Engineering10
21 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง  Automotive Engineering10
22 B6110475 นายไชยภัทร พรมมี  Automotive Engineering10
23 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา  Automotive Engineering10
24 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี  Automotive Engineering10
25 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง  Automotive Engineering10
26 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์  Automotive Engineering10
27 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา  Automotive Engineering10
28 B6112547 นางสาวสุธาทิพย์ ยนต์สถิตย์กุล  Automotive Engineering10
29 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ  Automotive Engineering10
30 B6113896 นายสิรภพ วัฒนะมหาตม์  Automotive Engineering10
31 B6114169 นายจิรภัทร วุฒิธรรมโชติ  Automotive Engineering10
32 B6114794 นายจักรรินทร์ เศษสุวรรณ์  Automotive Engineering10
33 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์  Automotive Engineering10
34 B6115371 นายพศวัต สารียุทธ  Automotive Engineering10
35 B6115777 นายพีระพงศ์ สุขศรีแก้ว  Automotive Engineering10
36 B6116699 นายธนกร หงษา  Automotive Engineering10
37 B6116842 นายเกียรติศักดิ์ หล้าสุดตา  Automotive Engineering10
38 B6116903 นายมาโนช ห่อไธสง  Automotive Engineering10
39 B6117221 นายวรวิช อนันตโสภณ  Automotive Engineering10
40 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก  Automotive Engineering10
41 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท  Automotive Engineering10
42 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง  Automotive Engineering10
43 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์  Automotive Engineering10
44 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี  Automotive Engineering10
45 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.