รายชื่อนศ.
รายวิชา521412 : AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์  Agricultural and Food Engineering
2 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่  Agricultural and Food Engineering
3 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering
4 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์  Agricultural and Food Engineering
5 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี  Agricultural and Food Engineering
6 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด  Agricultural and Food Engineering
7 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering
8 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering
9 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering
10 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering
11 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์  Agricultural and Food Engineering
12 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering
13 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา  Agricultural and Food Engineering
14 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา  Agricultural and Food Engineering
15 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering
16 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท  Agricultural and Food Engineering
17 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering
18 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering
19 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
20 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี  Agricultural and Food Engineering
21 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล  Agricultural and Food Engineering
22 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering
23 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง  Agricultural and Food Engineering
24 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร  Agricultural and Food Engineering
25 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering
26 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง  Agricultural and Food Engineering
27 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering
28 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering
29 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
30 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering
31 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering
32 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง  Agricultural and Food Engineering
33 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม  Agricultural and Food Engineering
34 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์  Agricultural and Food Engineering
35 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering
36 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง  Agricultural and Food Engineering
37 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering
38 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering
39 B6014414 นายจรูญ ขัตโล  Agricultural and Food Engineering
40 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering
41 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์  Agricultural and Food Engineering
42 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering
43 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
44 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา  Agricultural and Food Engineering
45 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี  Agricultural and Food Engineering
46 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี  Agricultural and Food Engineering
47 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว  Agricultural and Food Engineering
48 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์  Agricultural and Food Engineering
49 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering
50 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง  Agricultural and Food Engineering
51 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering
52 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน  Agricultural and Food Engineering
53 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering
54 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์  Agricultural and Food Engineering
55 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง  Agricultural and Food Engineering
56 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.