รายชื่อนศ.
รายวิชา530313 : CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE10
2 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE10
3 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE10
4 B6016432 นางสาวพนารักษ์ สังขะรมย์  CE10
5 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE10
6 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา  CE10
7 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์  CE10
8 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ  CE10
9 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม  CE10
10 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์  CE10
11 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก  CE10
12 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ  CE10
13 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน  CE10
14 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์  CE10
15 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์  CE10
16 B6104610 นายปริญญา ง้าวบุ่งคล้า  CE10
17 B6105013 นายสัจกร จันทอง  CE10
18 B6105761 นายอรรถพล ชัยชนะ  CE10
19 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์  CE10
20 B6106287 นายปฐมพร เชื่อมกระโทก  CE10
21 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ  CE10
22 B6106614 นายณัฐวุฒิ ดวงแข  CE10
23 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน  CE10
24 B6106928 นางสาวนันทนัช ติยะสันต์  CE10
25 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี  CE10
26 B6108366 นายธรรมนูญ นิติสาพร  CE10
27 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา  CE10
28 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ  CE10
29 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์  CE10
30 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล  CE10
31 B6111731 นายวทัญญู แฟสันเทียะ  CE10
32 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน  CE10
33 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์  CE10
34 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์  CE10
35 B6114602 นายสหศวรรษ ศรีหาบุญนาค  CE10
36 B6115524 นางสาวภคินี สินสวัสดิ์  CE10
37 B6115807 นายภูมิ สุขเสริม  CE10
38 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง  CE10
39 B6116958 นายพันธการ หอมเชย  CE10
40 B6117450 นางสาววรรณิภา อารีย์  CE10
41 B6117733 นายปานวัฒน์ อุปกา  CE10
42 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา  CE10
43 B6130305 นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี  CE10
44 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา  CE10
45 B6132170 นายภีมพล วงศ์ไทย  CE10
46 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร  CE10
47 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว  CE10
48 B6137014 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล  CE10
49 C6100018 นางสาวกชพร ไตรภพกลาง  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.