รายชื่อนศ.
รายวิชา524382 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5710546 นางสาวกิตติยาภรณ์ ศรีทน  ChemE10
2 B5722419 นางสาวอินทุอร ปะกำแหง  ChemE10
3 B5800568 นางสาวณิฌา สุวรรณสมศรี  ChemE10
4 B5801404 นางสาวสกุลรัตน์ กลางสวัสดิ์  ChemE10
5 B5804320 นายปิติวัฒน์ แดงบุบผา  ChemE10
6 B5810536 นางสาวนุชรี ศรีแสง  ChemE10
7 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์  ChemE10
8 B5811731 นายกมลเทพ ธรรมใจดี  ChemE10
9 B5815319 นางสาวสุทธิรัตน์ สอดกำปัง  ChemE10
10 B5815449 นายธีรภัทร โพธิ์ศรี  ChemE10
11 B5815517 นางสาวมณฑกาญจน์ ชอบใจ  ChemE10
12 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี  ChemE10
13 B5825493 นางสาวสุพีเรีย ถนัดค้า  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.