รายชื่อนศ.
รายวิชา532206 : ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5801800 นายศิวกร ทองสวัสดิ์วงศิ์  Environmental Engineering10
2 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต  Environmental Engineering10
3 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก  Environmental Engineering10
4 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย  Environmental Engineering10
5 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง  Environmental Engineering10
6 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์  Environmental Engineering10
7 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering10
8 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering10
9 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering10
10 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering10
11 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา  Environmental Engineering10
12 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering10
13 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์  Environmental Engineering10
14 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด  Environmental Engineering10
15 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering10
16 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร  Environmental Engineering10
17 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย  Environmental Engineering10
18 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม  Environmental Engineering10
19 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering10
20 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา  Environmental Engineering10
21 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์  Environmental Engineering10
22 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง  Environmental Engineering10
23 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี  Environmental Engineering10
24 B6105372 นางสาวฌัชฌา เจริญมี  Environmental Engineering10
25 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ  Environmental Engineering10
26 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง  Environmental Engineering10
27 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์  Environmental Engineering10
28 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว  Environmental Engineering10
29 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ  Environmental Engineering10
30 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ  Environmental Engineering10
31 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering10
32 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง  Environmental Engineering10
33 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง  Environmental Engineering10
34 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม  Environmental Engineering10
35 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์  Environmental Engineering10
36 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง  Environmental Engineering10
37 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร  Environmental Engineering10
38 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร  Environmental Engineering10
39 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์  Environmental Engineering10
40 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น  Environmental Engineering10
41 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด  Environmental Engineering10
42 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ  Environmental Engineering10
43 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย  Environmental Engineering10
44 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย  Environmental Engineering10
45 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.