รายชื่อนศ.
รายวิชา532206 : ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5801800 นายศิวกร ทองสวัสดิ์วงศิ์  Environmental Engineering
2 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต  Environmental Engineering
3 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก  Environmental Engineering
4 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย  Environmental Engineering
5 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง  Environmental Engineering
6 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์  Environmental Engineering
7 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering
8 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering
9 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering
10 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering
11 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา  Environmental Engineering
12 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering
13 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์  Environmental Engineering
14 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด  Environmental Engineering
15 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering
16 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร  Environmental Engineering
17 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย  Environmental Engineering
18 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม  Environmental Engineering
19 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering
20 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา  Environmental Engineering
21 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์  Environmental Engineering
22 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง  Environmental Engineering
23 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี  Environmental Engineering
24 B6105372 นางสาวฌัชฌา เจริญมี  Environmental Engineering
25 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ  Environmental Engineering
26 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง  Environmental Engineering
27 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์  Environmental Engineering
28 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว  Environmental Engineering
29 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ  Environmental Engineering
30 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ  Environmental Engineering
31 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering
32 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง  Environmental Engineering
33 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง  Environmental Engineering
34 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม  Environmental Engineering
35 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์  Environmental Engineering
36 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง  Environmental Engineering
37 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร  Environmental Engineering
38 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร  Environmental Engineering
39 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์  Environmental Engineering
40 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น  Environmental Engineering
41 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด  Environmental Engineering
42 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ  Environmental Engineering
43 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย  Environmental Engineering
44 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย  Environmental Engineering
45 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  Environmental Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.