รายชื่อนศ.
รายวิชา530212 : MATERIAL TESTING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี  CE10
2 B5916955 นายศุภฤกษ์ รัตนพรมงคล  CE40
3 B5918898 นางสาวพิมพ์นารา สมบัติสิทธิบุรี  CE40
4 B5919017 นายณัฐพงศ์ พรรณขาม  CE40
5 B5919130 นายณัฐสิทธิ์ หลอมประโคน  CE40
6 B5925025 นายณรงค์ฤทธิ์ กโนทร  CE40
7 B5925230 นายศุภวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน  CE40
8 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ  CE10
9 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์  CE10
10 B6017965 นายนรินทร์ เข็มกลัดมุกต์  CE10
11 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง  CE10
12 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน  CE10
13 B6028923 นางสาวนิธิวดี กนกชัชวาล  CE10
14 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ  CE10
15 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์  CE10
16 B6103170 นายธีรภัทร์ กิตติจิรัฐิติกาล  CE10
17 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ  CE10
18 B6103255 นางสาวณัฎฐรินีย์ เกตกิ่ง  CE10
19 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก  CE10
20 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม  CE10
21 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู  CE10
22 B6104528 นางสาวกรรณิกา โคลงพิมาย  CE10
23 B6104856 นายปรมัตถ์ จันทน์หอม  CE10
24 B6104962 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน  CE10
25 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์  CE10
26 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์  CE10
27 B6105136 นายปริญญา จาดโห้  CE10
28 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม  CE10
29 B6106287 นายปฐมพร เชื่อมกระโทก  CE10
30 B6106928 นางสาวนันทนัช ติยะสันต์  CE10
31 B6107116 นายโกเมนทร์ ถิตย์รัศมี  CE10
32 B6107222 นายพิทักษ์ ทวยสอน  CE10
33 B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ  CE10
34 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา  CE10
35 B6108366 นายธรรมนูญ นิติสาพร  CE10
36 B6109141 นายเดชาพล บุญเสริม  CE10
37 B6109530 นางสาวกมลชนก ประเทศสิงห์  CE10
38 B6110123 นายจงศิริ ผลประเสริฐ  CE10
39 B6110222 นายธนวัฒน์ ผายเงิน  CE10
40 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย  CE10
41 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร  CE10
42 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี  CE10
43 B6111434 นายภาสกร เพชรไกร  CE10
44 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล  CE10
45 B6111861 นางสาวธิดารัตน์ ภูธง  CE10
46 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน  CE10
47 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์  CE10
48 B6113377 นางสาววรนิษฐา ลิ้มฮวบ  CE10
49 B6114879 นางสาวเหมือนฝัน สมนาค  CE10
50 B6114930 นายอนุดิษฐ์ สมมั่น  CE10
51 B6115524 นางสาวภคินี สินสวัสดิ์  CE10
52 B6115593 นางสาวกันยารัตน์ สีโกทา  CE10
53 B6115807 นายภูมิ สุขเสริม  CE10
54 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง  CE10
55 B6116217 นางสาวนาขวัญ เสนลา  CE10
56 B6116439 นายโยธาวัฒน์ แสนโคตร  CE10
57 B6117061 นายดนุสรณ์ เหมืองหม้อ  CE10
58 B6117450 นางสาววรรณิภา อารีย์  CE10
59 B6117696 นางสาวปรารถนา อุทัยเลี้ยง  CE10
60 B6117733 นายปานวัฒน์ อุปกา  CE10
61 B6117894 นายณัฐวุฒิ โอบอ้อม  CE10
62 B6130305 นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี  CE10
63 B6131173 นายธนวัฒน์ แพงไทสงค์  CE10
64 B6131302 นายศิวกร คุณประทุม  CE10
65 C6100018 นางสาวกชพร ไตรภพกลาง  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.