รายชื่อนศ.
รายวิชา530212 : MATERIAL TESTING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์  CE10
2 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน  CE10
3 B5913305 นางสาวชลธิชา จ่ายกระโทก  CE10
4 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง  CE10
5 B5918973 นายชยันต์ แสนกล้า  CE10
6 B5919116 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์  CIVIL ENGINEERING60
7 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน  CE10
8 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม  CE10
9 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE10
10 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE10
11 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE10
12 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์  CE10
13 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล  CE10
14 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้  CE10
15 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน  CE10
16 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต  CE10
17 B6008956 นายชัชพงศ์ พึ่งน้ำ  CE10
18 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE10
19 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE10
20 B6015688 นายจิรพงษ์ อิดชะรา  CE10
21 B6016432 นางสาวพนารักษ์ สังขะรมย์  CE10
22 B6017002 นายปธานิน นิยมแสง  CE10
23 B6017033 นายกฤษฎา เหยียดรัมย์  CE10
24 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE10
25 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา  CE10
26 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา  CE10
27 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง  CE10
28 B6026219 นางสาวรามาวดี น้ำดอกไม้  CE10
29 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE10
30 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์  CE10
31 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE10
32 B6027520 นางสาวศรุตาภรณ์ ทรงศรี  CE10
33 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม  CE10
34 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์  CE10
35 B6103750 นายภูมิรพี ข้อยุ่น  CE10
36 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ  CE10
37 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน  CE10
38 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์  CE10
39 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์  CE10
40 B6104610 นายปริญญา ง้าวบุ่งคล้า  CE10
41 B6105013 นายสัจกร จันทอง  CE10
42 B6105198 นายธนากร จิตตะโส  CE10
43 B6105716 นางสาววิชชุดา ชมภูวิเศษ  CE10
44 B6105761 นายอรรถพล ชัยชนะ  CE10
45 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์  CE10
46 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ  CE10
47 B6106614 นายณัฐวุฒิ ดวงแข  CE10
48 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน  CE10
49 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา  CE10
50 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี  CE10
51 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา  CE10
52 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์  CE10
53 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ  CE10
54 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์  CE10
55 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย  CE10
56 B6111731 นายวทัญญู แฟสันเทียะ  CE10
57 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว  CE10
58 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์  CE10
59 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง  CE10
60 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ  CE10
61 B6114602 นายสหศวรรษ ศรีหาบุญนาค  CE10
62 B6115210 นางสาวนกจุฑามาส สังข์ว่อง  CE10
63 B6115494 นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์  CE10
64 B6116958 นายพันธการ หอมเชย  CE10
65 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา  CE10
66 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา  CE10
67 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง  CE10
68 B6132170 นายภีมพล วงศ์ไทย  CE10
69 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร  CE10
70 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว  CE10
71 B6137014 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.