รายชื่อนศ.
รายวิชา551343 : MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5923830 นายคณาธิป พวงแก้ว  Mechatronics Engineering10
2 B5926565 นายสัณหพล มาศรักษา  Mechatronics Engineering10
3 B5926718 นายธนิสรณ์ วริยศ  Mechatronics Engineering10
4 B6022457 นายจักรภัทร วิเศษวงษา  Mechatronics Engineering10
5 B6022495 นายนิธิภัทร์ ชาติศร  Mechatronics Engineering40
6 B6022518 นางสาวพิชญา นามเเดง  Mechatronics Engineering40
7 B6022761 นายอัษฎาวุธ วงศ์ชอุ่ม  Mechatronics Engineering10
8 B6022778 นายนัฐภพ รอดสกุล  Mechatronics Engineering10
9 B6022846 นางสาวมาริษา ธงพุดซา  Mechatronics Engineering10
10 B6022853 นางสาวระวิวรรณ สอนกุพันธ์  Mechatronics Engineering10
11 B6022891 นายจักราชัย พิวาพัฒ  Mechatronics Engineering10
12 B6022907 นางสาวปาณิสรา จิตรณรงค์  Mechatronics Engineering10
13 B6022938 นางสาวณฐิฌา เหล่าชินชาติ  Mechatronics Engineering10
14 B6022976 นายเดชาธร สมใจ  Mechatronics Engineering10
15 B6022983 นายสมรักษ์ อยู่ยงสินธุ์  Mechatronics Engineering10
16 B6023058 นางสาวชุติธร อิ่มทัศไนย  Mechatronics Engineering10
17 B6023065 นางสาวกมลรัตน์ ทิพย์มณีโชติ  Mechatronics Engineering10
18 B6023089 นางสาวรัตติยากร งามผิวเหลือง  Mechatronics Engineering10
19 B6023102 นางสาวศิริรัตน์ ทันหิกรณ์  Mechatronics Engineering10
20 B6023126 นายกันตพงศ์ อนันตพงศ์  Mechatronics Engineering10
21 B6023133 นายเอนก ปาปะโข  Mechatronics Engineering10
22 B6023195 นายศิขรินทร์ ผาภู  Mechatronics Engineering10
23 B6023256 นายณัฐพงษ์ เป้ากลาง  Mechatronics Engineering10
24 B6023294 นายจรัญชัย ถาวร  Mechatronics Engineering10
25 B6023379 นางสาวอภิญญา บุราคร  Mechatronics Engineering10
26 B6023393 นายณัฐวัตร ลำภา  Mechatronics Engineering10
27 B6023416 นายชญานนท์ ยินดี  Mechatronics Engineering10
28 B6023423 นายพุฒินันท์ สุขเกษม  Mechatronics Engineering10
29 B6023430 นายตฤณ รัศมีธานินทร์  Mechatronics Engineering10
30 B6023478 นายเจมส์ เพียช  Mechatronics Engineering10
31 B6023492 นายนราธิวัฒน์ วงษ์สุรี  Mechatronics Engineering10
32 B6023508 นายอภิศักดิ์ ทองมี  Mechatronics Engineering10
33 B6023515 นางสาวพัชราภรณ์ คำเสนา  Mechatronics Engineering10
34 B6023522 นางสาวมณีวรรณ ชั่งหนอง  Mechatronics Engineering10
35 B6023539 นางสาวรัตนากร สรรพอาษา  Mechatronics Engineering10
36 B6023546 นายพีรพัฒน์ อิทธิกุสุมาลย์  Mechatronics Engineering10
37 B6023577 นายศุภกร ภาธรสุวรรณ  Mechatronics Engineering10
38 B6023584 นางสาวกานต์ธิดา คงทวี  Mechatronics Engineering10
39 B6023614 นางสาวจุฑามาศ เพชรเดช  Mechatronics Engineering10
40 B6023713 นางสาวนิศาชล ปากจั่น  Mechatronics Engineering10
41 B6023744 นายภูมินทร์ น้อมเศียร  Mechatronics Engineering10
42 B6023768 นายจักรกฤษ ใจกล้า  Mechatronics Engineering10
43 B6027964 นายพงศกร หิรัญเทศ  Mechatronics Engineering10
44 B6028008 นายพัฒนวงศ์ ครูแพทย์  Mechatronics Engineering10
45 B6028039 นายนันทวัฒน์ ยิ่งยืน  Mechatronics Engineering10
46 B6028121 นายจิรายุ จันนา  Mechatronics Engineering10
47 B6028138 นายธนภัทร หิรัญรัตนา  Mechatronics Engineering10
48 B6028169 นายนิติธร สุริยะวงษา  Mechatronics Engineering10
49 B6028176 นายธัญชนิตย์ พงศ์ผการัตน์  Mechatronics Engineering10
50 B6028220 นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์  Mechatronics Engineering10
51 B6028251 นายกสิณ กีรติมหาตม์  Mechatronics Engineering10
52 B6028268 นายดนุพงษ์ ดวงรัตน์มณีโชติ  Mechatronics Engineering10
53 B6028374 นายสุทธิรักษ์ ไชยทอง  Mechatronics Engineering10
54 B6028435 นางสาวมุกปรินทร์ รัตนกาล  Mechatronics Engineering10
55 B6028565 นายรัฐภูมิ เปรื่องธรรมกุล  Mechatronics Engineering10
56 B6028633 นายปัถวี ขุมทอง  Mechatronics Engineering10
57 B6028756 นางสาวมณีวรรณ สีโห่  Mechatronics Engineering10
58 B6137601 นางสาวชฎาพร ศรีสะอาด  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.