รายชื่อนศ.
รายวิชา551343 : MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5923991 นายปรเมษฐ์ กาลอินทร์  Mechatronics Engineering10
2 B6022358 นายวัชรพงษ์ ชมภูวงค์  Mechatronics Engineering10
3 B6022365 นายอัศวนนท์ แสงสูงเนิน  Mechatronics Engineering40
4 B6022402 นายวรศักดิ์ เชิดพุดซา  Mechatronics Engineering40
5 B6022419 นายธนศักดิ์ เชิดพุดซา  Mechatronics Engineering40
6 B6022433 นายคณสรณ์ ผิวบาง  Mechatronics Engineering40
7 B6022440 นายเพชรตรี สีโยพล  Mechatronics Engineering10
8 B6022464 นายพนมพร เลอลักษณ์ศิลป์  Mechatronics Engineering40
9 B6022488 นายธัญสิทธิ์ อัครนราธิวัฒน์  Mechatronics Engineering40
10 B6022587 นายสุรศักดิ์ บัวเเก้ว  Mechatronics Engineering10
11 B6022600 นายณัฐิวุฒิ รายณะสุข  Mechatronics Engineering40
12 B6022662 นายชัยสิทธิ์ บุตรสันต์  Mechatronics Engineering40
13 B6022679 นายศรัณยู พรหมยุทธนา  Mechatronics Engineering40
14 B6022709 นายกานตรัตน์ ขำดำ  Mechatronics Engineering40
15 B6022730 นายธวัชชัย ตรงด่านกลาง  Mechatronics Engineering40
16 B6022822 นายเสนาะ สุภเวชกิจ  Mechatronics Engineering10
17 B6022860 นางสาวสิรินทิพย์ นิลประดับ  Mechatronics Engineering10
18 B6022884 นางสาววิลาสินี บุญเลิศพาณิชย์  Mechatronics Engineering10
19 B6023027 นางสาววิศนี แก้วแสน  Mechatronics Engineering10
20 B6023034 นางสาวพรพรหม เกล้าผม  Mechatronics Engineering10
21 B6023072 นายอนาวิล พันตาไหล  Mechatronics Engineering10
22 B6023119 นายสุรสีห์ สมพลกรัง  Mechatronics Engineering10
23 B6023164 นางสาวพัชราภรณ์ ทานกระโทก  Mechatronics Engineering10
24 B6023171 นางสาวเจสิตา แคนสุข  Mechatronics Engineering10
25 B6023263 นางสาวปานชนก พยุงดี  Mechatronics Engineering10
26 B6023355 นายยุทธิเกียรติ สุตะคาน  Mechatronics Engineering10
27 B6023362 นางสาวสุชาวดี สวามิ  Mechatronics Engineering10
28 B6023409 นายโรจน์ศิลป์ ชุ่มเสนา  Mechatronics Engineering10
29 B6023485 นายเตชินท์ พรมพิพัฒชาติ  Mechatronics Engineering10
30 B6023607 นายธีรภัทร นามทอง  Mechatronics Engineering10
31 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ  Mechatronics Engineering10
32 B6023652 นายชลทิศ บุญเย็น  Mechatronics Engineering10
33 B6023720 นางสาวชนาวันธุ์ ปราถนายิ่งยศ  Mechatronics Engineering10
34 B6023751 นายนวพล ศรีพุทธรินทร์  Mechatronics Engineering10
35 B6024161 นายภานุเดช พืชเพียร  Mechatronics Engineering10
36 B6024178 นายกิจจา ปักกาโล  Mechatronics Engineering40
37 B6027810 นายณัฐวุฒิ สุกใส  Mechatronics Engineering40
38 B6027841 นายธีรพงศ์ ปัฐมาศ  Mechatronics Engineering10
39 B6027858 นายอภิวัฒน์ ยุติธรรม  Mechatronics Engineering40
40 B6027865 นายนรวีร์ ศรีบุญเรือง  Mechatronics Engineering40
41 B6027896 นางสาวจิตรลดา ปทุมานันท์  Mechatronics Engineering40
42 B6027919 นายสมนึก มุ่งกลีบกลาง  Mechatronics Engineering40
43 B6027940 นายยุทธนา น้อยโคกสูง  Mechatronics Engineering40
44 B6028046 นางสาวเนตรนภา การบรรจง  Mechatronics Engineering10
45 B6028053 นางสาวศิริลักษณ์ หิรัญพิศ  Mechatronics Engineering10
46 B6028060 นายภูธิป ตามเมืองปัก  Mechatronics Engineering10
47 B6028091 นายโชคชัย ด่านยางหวาย  Mechatronics Engineering10
48 B6028213 นายภัทรพงศ์ หาวิชา  Mechatronics Engineering10
49 B6028282 นางสาวปรีชาภรณ์ บุญแสง  Mechatronics Engineering10
50 B6028541 นางสาวเกษร อินอำนวย  Mechatronics Engineering10
51 B6028589 นางสาวฉันท์สินี อินทะสอน  Mechatronics Engineering10
52 B6028657 นางสาวพิชนันท์ กะการดี  Mechatronics Engineering10
53 B6028701 นางสาวบุญสิตา คุชิตา  Mechatronics Engineering10
54 B6028718 นางสาวประกายรุ้ง บุญศรี  Mechatronics Engineering10
55 B6028725 นางสาวคีตาญชลี ศรีกัสสป  Mechatronics Engineering10
56 B6028732 นางสาวกาญจนี อินปลัด  Mechatronics Engineering10
57 B6028749 นางสาววริยา ทำสี  Mechatronics Engineering10
58 B6028770 นางสาวณิตยา ดีสม  Mechatronics Engineering10
59 B6028787 นางสาววีรวรรณ กมล  Mechatronics Engineering10
60 B6028794 นางสาวชนัตตา นกไม้  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.