รายชื่อนศ.
รายวิชา524482 : CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5618323 นายวิศวะ กาญจนภูดิศ  ChemE10
2 B5806904 นางสาวนุชรินทร์ อรุณโชติ  ChemE10
3 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี  ChemE10
4 B5824021 นางสาวอิสรา สุภาเวท  ChemE10
5 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด  ChemE10
6 B5901678 นางสาวปฏิญญา ขุนโต  ChemE10
7 B5902323 นางสาวเสาวคนธ์ มูลเมา  ChemE10
8 B5903290 นายวรเชษฐ์ เหล่าทอง  ChemE10
9 B5905546 นายธนกฤต ศรัทธาพันธ์  ChemE10
10 B5909278 นางสาวปริณดา โคตนารา  ChemE10
11 B5909872 นายอติชาติ พาทอง  ChemE10
12 B5916443 นางสาวจารุวรรณ สุดเต้  ChemE10
13 B5917563 นายกิตติพงษ์ รื่นจิต  ChemE10
14 B5917631 นางสาวจิราณี เสือสมพงษ์  ChemE10
15 B5920006 นางสาวนันทินี ดีบุญ  ChemE10
16 B5920839 นางสาวปนัดดา เทียมทันพร  ChemE10
17 B5922543 นางสาวสุพินญา วิไชมูล  ChemE10
18 B5923205 นางสาวสุทธาสินี เจาะรอด  ChemE10
19 B5924370 นางสาวกีรติกา เหล่าประเสริฐ  ChemE10
20 B5924394 นายนันทวุฒิ ติดใจดี  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.