รายชื่อนศ.
รายวิชา530232 : HYDRAULICS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ  CE10
2 B5919116 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์  CIVIL ENGINEERING10
3 B5920082 นางสาวศิริขวัญ จันทรเสนา  CE10
4 B5927319 นายวีระศักดิ์ แพนแสง  CE10
5 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE10
6 B6016432 นางสาวพนารักษ์ สังขะรมย์  CE10
7 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE10
8 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์  CE10
9 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน  CE10
10 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ  CE10
11 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม  CE10
12 B6103170 นายธีรภัทร์ กิตติจิรัฐิติกาล  CE10
13 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ  CE10
14 B6103750 นายภูมิรพี ข้อยุ่น  CE10
15 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ  CE10
16 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์  CE10
17 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์  CE10
18 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม  CE10
19 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู  CE10
20 B6104528 นางสาวกรรณิกา โคลงพิมาย  CE10
21 B6104856 นายปรมัตถ์ จันทน์หอม  CE10
22 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์  CE10
23 B6105198 นายธนากร จิตตะโส  CE10
24 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์  CE10
25 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์  CE10
26 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน  CE10
27 B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ  CE10
28 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา  CE10
29 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา  CE10
30 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์  CE10
31 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ  CE10
32 B6109530 นางสาวกมลชนก ประเทศสิงห์  CE10
33 B6110123 นายจงศิริ ผลประเสริฐ  CE10
34 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์  CE10
35 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย  CE10
36 B6111434 นายภาสกร เพชรไกร  CE10
37 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน  CE10
38 B6113377 นางสาววรนิษฐา ลิ้มฮวบ  CE10
39 B6114602 นายสหศวรรษ ศรีหาบุญนาค  CE10
40 B6114879 นางสาวเหมือนฝัน สมนาค  CE10
41 B6115494 นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์  CE10
42 B6115524 นางสาวภคินี สินสวัสดิ์  CE10
43 B6115593 นางสาวกันยารัตน์ สีโกทา  CE10
44 B6116217 นางสาวนาขวัญ เสนลา  CE10
45 B6116439 นายโยธาวัฒน์ แสนโคตร  CE10
46 B6116958 นายพันธการ หอมเชย  CE10
47 B6117061 นายดนุสรณ์ เหมืองหม้อ  CE10
48 B6117696 นางสาวปรารถนา อุทัยเลี้ยง  CE10
49 B6117894 นายณัฐวุฒิ โอบอ้อม  CE10
50 B6118662 นายวรวุฒิ มูลพรม  CE10
51 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง  CE10
52 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร  CE10
53 C6100018 นางสาวกชพร ไตรภพกลาง  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.