รายชื่อนศ.
รายวิชา521356 : AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช  Agricultural and Food Engineering10
2 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering10
3 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร  Agricultural and Food Engineering10
4 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
5 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering10
6 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
7 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา  Agricultural and Food Engineering10
8 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
9 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
10 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering10
11 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering10
12 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering10
13 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering10
14 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
15 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering10
16 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering10
17 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
18 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering10
19 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering10
20 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
21 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering10
22 B6009045 นายณัชพล ปากน้ำเขียว  Agricultural and Food Engineering10
23 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering10
24 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering10
25 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering10
26 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering10
27 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
28 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา  Agricultural and Food Engineering10
29 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน  Agricultural and Food Engineering10
30 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.