รายชื่อนศ.
รายวิชา530322 : SOIL MECHANICS LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน  CE10
2 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร  CE10
3 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ  CE10
4 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง  CE10
5 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ  CE10
6 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม  CE10
7 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี  CE10
8 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE10
9 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ  CE10
10 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี  CE10
11 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE10
12 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี  CE10
13 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์  CE10
14 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา  CE10
15 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า  CE10
16 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี  CE10
17 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว  CE10
18 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข  CE10
19 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน  CE10
20 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต  CE10
21 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี  CE10
22 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์  CE10
23 B6009328 นางสาวณัฐชา อุดมทรัพย์  CE10
24 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน  CE10
25 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE10
26 B6011604 นางสาวยุภเรศ ราชวงค์  CE10
27 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา  CE10
28 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ  CE10
29 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง  CE10
30 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์  CE10
31 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่  CE10
32 B6014179 นางสาวพัชริดา ศรัทธาพันธ์  CE10
33 B6015688 นายจิรพงษ์ อิดชะรา  CE10
34 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร  CE10
35 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร  CE10
36 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี  CE10
37 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง  CE10
38 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ  CE10
39 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม  CE10
40 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล  CE10
41 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน  CE10
42 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ  CE10
43 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์  CE10
44 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล  CE10
45 B6020002 นายสิริวัฒน์ ไชยมะจักร์  CE10
46 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์  CE10
47 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน  CE10
48 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี  CE10
49 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์  CE10
50 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด  CE10
51 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง  CE10
52 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม  CE10
53 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย  CE10
54 B6025137 นายอรรถชัย กอนรัมย์  CE10
55 B6025199 นายสุดเขต ดวงเนตร  CE10
56 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์  CE10
57 B6025793 นางสาวจุฑามาศ พอใจ  CE10
58 B6025960 นายเจตนิพัทธ์ ถิ่นแก้ว  CE10
59 B6026998 นายเศรษฐภูมิ ภูเดช  CE10
60 B6027001 นายอัครา กลิ่นกิ่ง  CE10
61 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน  CE10
62 B6028923 นางสาวนิธิวดี กนกชัชวาล  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.