รายชื่อนศ.
รายวิชา621703 : COMMUNITY BASE TRANSLATIONAL MEDICINE
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 D6200381 นายปณิธาน สนพะเนา  TRANSLATIONAL MEDICINE
2 D6200398 นายธนวรรธน์ ตราศักดิ์ทวีสกุล  TRANSLATIONAL MEDICINE
3 D6200404 นางสาวปาริฉัตร ศรีนอก  TRANSLATIONAL MEDICINE
4 M6200855 Mr.NAV LA  TRANSLATIONAL MEDICINE
5 M6200862 นายนพพร แนววัน  TRANSLATIONAL MEDICINE
6 M6200879 นางสาวเอมิกา โปสันเทียะ  TRANSLATIONAL MEDICINE
7 M6200893 นางสาวภรณ์ทิพย์ ร้อยกิ่ง  TRANSLATIONAL MEDICINE
8 M6200930 นางสาวนัยนา อินโคกสูง  TRANSLATIONAL MEDICINE
9 M6201586 นางสาวเกียรติยา จันทร์ผ่อง  TRANSLATIONAL MEDICINE
10 M6201593 นางพรรณนิดา สินธุพัฒนพันธุ์  TRANSLATIONAL MEDICINE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.