รายชื่อนศ.
รายวิชา536440 : MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5710379 นายทักษิณ น้อยมาลัย  Automotive Engineering10
2 B5718962 นายธภัทร ปรินรัมย์  Automotive Engineering10
3 B5719051 นายณัฐพนธ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ  Automotive Engineering10
4 B5724291 นายธนารัตน์ ไกรศรีเลิศ  Automotive Engineering10
5 B5803064 นายขวัญชัย แร่อรุณ  Automotive Engineering10
6 B5806102 นายธนภัท รัตนสุข  Automotive Engineering10
7 B5807192 นางสาวอภัสรา โหรสกุล  Automotive Engineering10
8 B5807703 นายสุริยา เพ็ญสุริยะ  Automotive Engineering10
9 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม  Automotive Engineering10
10 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก  Automotive Engineering10
11 B5821228 นายสกล วิจักษณบุญ  Automotive Engineering10
12 B5821235 นายโกสิต ปานสี  Automotive Engineering10
13 B5826322 นายธีระพัฒน์ นารัตตะคุ  Automotive Engineering10
14 B5827534 นายอภิวัฒน์ กาฬภักดี  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.