รายชื่อนศ.
รายวิชา532421 : ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900107 นางสาวมัสยา คล้ายคลึง  Environmental Engineering10
2 B5900404 นายพชร สนิทผล  Environmental Engineering10
3 B5902125 นางสาวศุภิสรา ปัญญาเสมอทรัพย์  Environmental Engineering10
4 B5903979 นางสาวสุภาพร พิมพ์ปรุ  Environmental Engineering10
5 B5904518 นายธนากร ศาลางาม  Environmental Engineering10
6 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์  Environmental Engineering10
7 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน  Environmental Engineering10
8 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง  Environmental Engineering10
9 B5908417 นายคณต วังคะฮาด  Environmental Engineering10
10 B5908677 นางสาวสุพัตรา พิศงาม  Environmental Engineering10
11 B5909148 นางสาวจิรานันท์ ใจชื่น  Environmental Engineering10
12 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม  Environmental Engineering10
13 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว  Environmental Engineering10
14 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ  Environmental Engineering10
15 B5911295 นางสาววีรวัลย์ แตงจืด  Environmental Engineering10
16 B5913992 นางสาวกัญญารัตน์ จันทะคูณ  Environmental Engineering10
17 B5914180 นางสาวศิโรรัตน์ นันทจิตร  Environmental Engineering10
18 B5914593 นายกฤตมุข ฉวีวรรณ  Environmental Engineering10
19 B5914647 นางสาววิสสุตา ขุนเทพ  Environmental Engineering10
20 B5914821 นายคมศิลป์ สมีงาม  Environmental Engineering10
21 B5915378 นางสาวอัจฉริยา บุญประเสริฐ  Environmental Engineering10
22 B5915552 นางสาวจตุพัฒน์ วงษ์นิ่ม  Environmental Engineering10
23 B5915668 นายกิตติศักดิ์ พันธ์สุข  Environmental Engineering10
24 B5915927 นางสาวพัชรี มาสิงห์  Environmental Engineering10
25 B5916320 นางสาวอุมาภรณ์ เหล่ารอด  Environmental Engineering10
26 B5916818 นางสาวกมลรัตน์ จงอักษร  Environmental Engineering10
27 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์  Environmental Engineering10
28 B5922864 นางสาวหิรัญญา ลิ่มเครือ  Environmental Engineering10
29 B5922871 นางสาวมนัญญา พะไลไผ่  Environmental Engineering10
30 B5922888 นางสาวชัญญานุช รุ่งชัยวัฒนกุล  Environmental Engineering10
31 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา  Environmental Engineering10
32 B5924578 นางสาวสุพัตรา ขันชนะ  Environmental Engineering10
33 B5924646 นายวิษณุ อุตมางคบวร  Environmental Engineering10
34 B5927357 นางสาวชมธนกนก แซ่เตีย  Environmental Engineering10
35 B6029586 นางสาวปิยะนุช อุตตรา  Environmental Engineering10
36 B6029593 นางสาวศิริลักษณ์ คุณพงษ์  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.