รายชื่อนศ.
รายวิชา525340 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ  ME10
2 B5808595 นายอัครเทพ เดชอุดมพร  ME10
3 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน  ME10
4 B5902385 นายรติยุท สุดศาลา  ME10
5 B5919741 นายจิรวัฒน์ ไทยกาญจน์  ME10
6 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering10
7 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering10
8 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering10
9 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering10
10 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering10
11 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์  Automotive Engineering10
12 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด  Automotive Engineering10
13 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering10
14 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering10
15 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering10
16 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ  Automotive Engineering10
17 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering10
18 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering10
19 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์  Automotive Engineering10
20 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering10
21 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering10
22 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering10
23 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด  Automotive Engineering10
24 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์  Automotive Engineering10
25 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน  Automotive Engineering10
26 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.