รายชื่อนศ.
รายวิชา524381 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5723775 นางสาวอัญชลี โวหาร  ChemE10
2 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก  ChemE10
3 B5901180 นางสาวชลิตา จำปาใด  ChemE10
4 B5903214 นางสาวฐติกาญจน์ คงกรุด  ChemE10
5 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล  ChemE10
6 B5909247 นางสาวธันยมัย มาแดง  ChemE10
7 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์  ChemE10
8 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม  ChemE10
9 B5915187 นายชยานันท์ วารีย์  ChemE10
10 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์  ChemE10
11 B5924219 นายพงษ์สวัสดิ์ ลอดแก้ว  ChemE10
12 B5925575 นายปองพล เกิดด้วง  ChemE10
13 B6000578 นางสาวศิลานุช ชาวบ้านคอย  ChemE10
14 B6003562 นายภาณุวัฒน์ อังกาบ  ChemE10
15 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา  ChemE10
16 B6005016 นางสาวณัฐชยา มั่นใจ  ChemE10
17 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด  ChemE10
18 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ  ChemE10
19 B6007508 นางสาวสัณห์สินี แซ่ลี้  ChemE10
20 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม  ChemE10
21 B6008321 นางสาวอุรสา สังข์เงิน  ChemE10
22 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง  ChemE10
23 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย  ChemE10
24 B6013271 นางสาวจารุวรรณ มีโพธิ์  ChemE10
25 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์  ChemE10
26 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข  ChemE10
27 B6016425 นางสาวอัญธิตา เขียวตั๋น  ChemE10
28 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน  ChemE10
29 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก  ChemE10
30 B6019235 นายธนภูมิ ศูนย์นอก  ChemE10
31 B6020903 นางสาวพรพิมล เกตุสระน้อย  ChemE10
32 B6021573 นางสาวจุฑารัตน์ อินธิโช  ChemE10
33 B6024307 นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ  ChemE10
34 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์  ChemE10
35 B6024789 นางสาวปิยะธิดา บุญมาก  ChemE10
36 B6025359 นายกิตติ สีแพงมล  ChemE10
37 B6025564 นางสาวประภัสสร วงษ์ภา  ChemE10
38 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม  ChemE10
39 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม  ChemE10
40 B6026790 นางสาววาสนา สาธร  ChemE10
41 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.