รายชื่อนศ.
รายวิชา524381 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5813834 นายสหรัฐ ผสมทรัพย์  ChemE10
2 B5826018 นายวรินทร งามกมลรัตน์  ChemE10
3 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด  ChemE10
4 B5901524 นางสาวสุธัญญา นาสมวาส  ChemE10
5 B5902118 นายกิตติพงศ์ วงศ์สมานมิตร  ChemE10
6 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์  ChemE10
7 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา  ChemE10
8 B5912117 นายคุณัชญ์ หงษ์นคร  ChemE70
9 B5914968 นางสาวญาณิศา ผาสุข  ChemE10
10 B5917563 นายกิตติพงษ์ รื่นจิต  ChemE10
11 B5917600 นางสาวพรสุดา ยมพันธ์  ChemE10
12 B5918416 นางสาวนภสร วาปี  ChemE10
13 B5921447 นายสหภูมิ คำด้วง  ChemE10
14 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี  ChemE10
15 B5925315 นายพงษธร นามตาแสง  ChemE10
16 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์  ChemE10
17 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล  ChemE10
18 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง  ChemE10
19 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง  ChemE10
20 B6000561 นางสาววิลาวัลย์ พันธ์เสถียร  ChemE10
21 B6000585 นางสาววารุณี เทพาขันธ์  ChemE10
22 B6002039 นางสาวประภัสสร ศรีบัวโรย  ChemE10
23 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว  ChemE10
24 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์  ChemE10
25 B6003593 นายพัฒนพงษ์ พรรณา  ChemE10
26 B6003807 นายวุฒิพงศ์ จุลตะขบ  ChemE10
27 B6003944 นางสาวศศิธร บุญเกิด  ChemE10
28 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี  ChemE10
29 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่  ChemE10
30 B6008093 นายปรีชา บัวทอง  ChemE10
31 B6008741 นายจักรพันธ์ คุณรักษ์  ChemE10
32 B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี  ChemE10
33 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ  ChemE10
34 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง  ChemE10
35 B6011048 นางสาวช่อทิพย์ พรหมรักษา  ChemE10
36 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี  ChemE10
37 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี  ChemE10
38 B6013752 นายภูวดล พันธ์พุฒ  ChemE10
39 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น  ChemE10
40 B6016371 นางสาววิภาพร คือพันดุง  ChemE10
41 B6016418 นางสาวสรัลพร ศรีประทุม  ChemE10
42 B6016456 นางสาวภัทรียา พรมงูเหลือม  ChemE10
43 B6016463 นางสาวศิริรัตน์ จันทป  ChemE10
44 B6016470 นายธวัชชัย อิ่มสมบัติ  ChemE10
45 B6016487 นางสาวนารินทร์ สระทองพูน  ChemE10
46 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ  ChemE10
47 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร  ChemE10
48 B6022198 นางสาวสุวนันท์ ภักดี  ChemE10
49 B6023911 นางสาวนฤมล อยู่พินิจ  ChemE10
50 B6024208 นายนวพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ  ChemE10
51 B6025397 นายพงศธร ดาศรี  ChemE10
52 B6025625 นายณัฐวัฒน์ ยานศิริ  ChemE10
53 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี  ChemE10
54 B6026677 นายนนทวัฒน์ รำมะนา  ChemE10
55 B6027483 นางสาวสุธาสินี ทองดวง  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.