รายชื่อนศ.
รายวิชา528302 : INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน  PE10
2 B5706723 นางสาวทัศวรรณ์ โสภาพรม  PE10
3 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล  PE10
4 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ  PE10
5 B5803316 นายประสิทธิ์ชัย แก้วดี  PE10
6 B5803743 นางสาวสินีนุช คุ้มสุวรรณ  PE10
7 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล  PE10
8 B5810789 นางสาวจีรนันท์ โพธิ์แก้ว  PE10
9 B5811434 นายณัฐพงศ์ แรมไธสง  PE10
10 B5811984 นางสาวณัฐรินีย์ คงอินทร์  PE10
11 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล  PE10
12 B5813353 นางสาวจีรนันท์ ยศรุ่งเรือง  PE10
13 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์  PE10
14 B5816934 นางสาวเกษร พัดพรม  PE10
15 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย  PE10
16 B5821945 นางสาวศุทธนุช ตองติดรัมย์  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.