รายชื่อนศ.
รายวิชา532421 : ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน  Environmental Engineering10
2 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม  Environmental Engineering10
3 B5901326 นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์  Environmental Engineering10
4 B5901371 นางสาววริศรา ตรีกุล  Environmental Engineering10
5 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง  Environmental Engineering10
6 B5905560 นางสาวอารียา ทองอ้น  Environmental Engineering10
7 B5905775 นางสาวผกามาศ ไชยชาญรำ  Environmental Engineering10
8 B5906116 นางสาวพิมพ์ชนก อุดมวัฒน์ธีรกุล  Environmental Engineering10
9 B5906833 นางสาวสุจิณณา มาบิดา  Environmental Engineering10
10 B5906925 นางสาวแสงจันทร์ บุญทุม  Environmental Engineering10
11 B5907977 นายศิริชัย บรรเทากุล  Environmental Engineering10
12 B5908004 นางสาวสุดารัตน์ บุญใจรักษ์  Environmental Engineering10
13 B5908691 นางสาวเบญจมาภรณ์ เหลียวสูง  Environmental Engineering10
14 B5909537 นางสาววายุรี ตลับแก้ว  Environmental Engineering10
15 B5910212 นางสาวนภาพร แสนวันนา  Environmental Engineering10
16 B5911011 นายอภิศักดิ์ ส่งเสริม  Environmental Engineering10
17 B5911943 นายกิตติศักดิ์ คำมา  Environmental Engineering10
18 B5912124 นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง  Environmental Engineering10
19 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา  Environmental Engineering10
20 B5913435 นางสาวศิราณี อุ่นเคน  Environmental Engineering10
21 B5913961 นางสาวนิศากร ละออเอี่ยม  Environmental Engineering10
22 B5914616 นางสาวภูษณิศา กิติบุญญา  Environmental Engineering10
23 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา  Environmental Engineering10
24 B5914685 นางสาวเพ็ญพิชชา ครองเพ็ชร์  Environmental Engineering10
25 B5916863 นางสาวสุกัญญา เทพรักษา  Environmental Engineering10
26 B5916931 นางสาวสุดารัตน์ ศรียงยศ  Environmental Engineering10
27 B5918478 นางสาวพัชริดา แก้วจันทร์เพชร  Environmental Engineering10
28 B5919451 นางสาวนงคราญ เถาว์โท  Environmental Engineering10
29 B5919482 นางสาวบุญธนิษา ทองรวย  Environmental Engineering10
30 B5921652 นางสาวบาจรีย์ โตทรงศักดิ์  Environmental Engineering10
31 B5921737 นายจิรวัส สุทธิกฤติยาพร  Environmental Engineering10
32 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน  Environmental Engineering10
33 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์  Environmental Engineering10
34 B5927968 นางสาวสุนิตรา หัสเดชะ  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.