รายชื่อนศ.
รายวิชา521423 : AGRICULTURAL SURVEY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้  Agricultural and Food Engineering10
2 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
3 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
4 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ  Agricultural and Food Engineering10
5 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
6 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
7 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล  Agricultural and Food Engineering10
8 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส  Agricultural and Food Engineering10
9 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
10 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering10
11 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
12 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร  Agricultural and Food Engineering10
13 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์  Agricultural and Food Engineering10
14 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี  Agricultural and Food Engineering10
15 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร  Agricultural and Food Engineering10
16 B5914791 นายปฏิภาณ ผิวพรรณ  Agricultural and Food Engineering10
17 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
18 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์  Agricultural and Food Engineering10
19 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
20 B5920389 นางสาวมริสรา นาพิณ  Agricultural and Food Engineering10
21 B5920402 นายสิรภัทร โตศิริ  Agricultural and Food Engineering10
22 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์  Agricultural and Food Engineering10
23 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering10
24 B5920501 นายวัศพล จันพายัพ  Agricultural and Food Engineering10
25 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering10
26 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
27 B5922505 นายฐปณัฐ สุดใจ  Agricultural and Food Engineering10
28 B5923052 นางสาวจันทนา สีลาน้ำเที่ยง  Agricultural and Food Engineering10
29 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ  Agricultural and Food Engineering10
30 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.