รายชื่อนศ.
รายวิชา530352 : HIGHWAY MATERIAL TESTING
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5808212 นายภาสกร ทองคำ  CE40
2 B5818006 นายสิทธิโรจน์ ธูปหอม  CE10
3 B5900053 นางสาวกาญจนา สำราญใจ  CE10
4 B5900732 นางสาวศิริพร ลาดภา  CE10
5 B5901746 นางสาววราภรณ์ อ่อนโยน  CE10
6 B5902569 นายธนบัตร อรุณโน  CE10
7 B5902668 นายจตุพล สอนละ  CE10
8 B5902804 นายภัคนันท์ เวียงเงิน  CE10
9 B5903399 นายนวมินทร์ ชื่นใจ  CE10
10 B5903498 นายพิทวัส สุทธิจันทร์  CE10
11 B5904327 นางสาววิไลพร จันทาอ่อน  CE10
12 B5904525 นายศักรินทร์ สมพงษ์  CE10
13 B5904792 นางสาวจินดารา ไชยสุระ  CE10
14 B5905270 นางสาวทัศนียา โคตรชัย  CE10
15 B5905416 นายวิทยา อินหอม  CE10
16 B5906260 นายธรรมนูญ แสงเนตร  CE10
17 B5906635 นายณัฐศรินทร์ บุญเรืองจักร์  CE10
18 B5906642 นางสาวพิจิตรา เชียงค้าย  CE10
19 B5906987 นายชาญณรงค์ มนต์มีศีล  CE10
20 B5907380 นางสาวสายธาร พานแก้ว  CE10
21 B5907502 นางสาวประกายรัตน์ ชาตะวนิช  CE10
22 B5907878 นายภุมรินทร์ กนกหงค์  CE10
23 B5907915 นางสาวธาริณี พูลสระคู  CE10
24 B5910250 นางสาวกัญญารัตน์ ประยูรเพชร  CE10
25 B5911288 นางสาวสุนารี ก้อนทอง  CE10
26 B5911929 นางสาวกรกช ผมรี  CE10
27 B5912575 นายทินภัทร เสาวะระ  CE10
28 B5913145 นายพงศ์พล กิ่มยิ่งยศ  CE10
29 B5913275 นายอดิศร ศรีจันทร์  CE10
30 B5913442 นางสาวปริณดา คำสม  CE10
31 B5913473 นางสาวอุมาพร แซ่เติ๋น  CE10
32 B5914111 นายกานต์วีร์ ไตรยงค์  CE10
33 B5915002 นายปิยวัฒน์ อุดอุ่น  CE10
34 B5915095 นายสุรเชษฐ์ แก้วรักศรี  CE10
35 B5915439 นายอติราช อาริสาโพธิ์  CE10
36 B5915644 นายยอง คำมงคล  CE10
37 B5918898 นางสาวพิมพ์นารา สมบัติสิทธิบุรี  CE10
38 B5918911 นายชยณัฐ มีสัตย์ธรรม  CE10
39 B5918942 นายพงศธร ขอดเตชะ  CE10
40 B5918980 นายธนกฤต อยู่เจริญ  CE10
41 B5919031 นายสุรัฐศิลป์ อยู่พร้อม  CE10
42 B5919048 นายสหชัย นุ่มบัว  CE10
43 B5919161 นายวีระเดช ใจบิดา  CE10
44 B5920082 นางสาวศิริขวัญ จันทรเสนา  CE10
45 B5920181 นายสุพจน์ เรืองรองวรรษ  CE10
46 B5920808 นายธนศักดิ์ สายสี  CE10
47 B5920938 นายธนดล แก้วเข็ม  CE10
48 B5922017 นางสาวพัชรี ไวยุวัฒน์  CE10
49 B5922819 นายธนภณ กลึงกลางดอน  CE10
50 B5922826 นายพงศ์ปณต ผลสนอง  CE10
51 B5924486 นายนภัสกร ไพรสณฑ์วัฒน  CE10
52 B5924561 นางสาวศิริขวัญ มานะดี  CE10
53 B5925247 นายวิชญ์ภาส โสรินทร์  CE10
54 B5927319 นายวีระศักดิ์ แพนแสง  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.