รายชื่อนศ.
รายวิชา530313 : CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5618798 นายปฏิภาณ ศรีทองกูล  CE10
2 B5829125 นายกูฮานาฟี ต่วนสาและ  CE10
3 B5902668 นายจตุพล สอนละ  CE10
4 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE10
5 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี  CE10
6 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา  CE10
7 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE10
8 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ  CE10
9 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี  CE10
10 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์  CE10
11 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์  CE10
12 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์  CE10
13 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ  CE10
14 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน  CE10
15 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา  CE10
16 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ  CE10
17 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน  CE10
18 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม  CE10
19 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์  CE10
20 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง  CE10
21 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย  CE10
22 B6015237 นางสาวสุกัญญา ปะละทัง  CE10
23 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม  CE10
24 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร  CE10
25 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย  CE10
26 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร  CE10
27 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม  CE10
28 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล  CE10
29 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ  CE10
30 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ  CE10
31 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล  CE10
32 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ  CE10
33 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์  CE10
34 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ  CE10
35 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด  CE10
36 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง  CE10
37 B6025137 นายอรรถชัย กอนรัมย์  CE10
38 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์  CE10
39 B6025960 นายเจตนิพัทธ์ ถิ่นแก้ว  CE10
40 B6026998 นายเศรษฐภูมิ ภูเดช  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.