รายชื่อนศ.
รายวิชา530313 : CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร  CE10
2 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข  CE10
3 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ  CE10
4 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง  CE10
5 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว  CE10
6 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน  CE10
7 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง  CE10
8 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม  CE10
9 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช  CE10
10 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล  CE10
11 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี  CE10
12 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง  CE10
13 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ  CE10
14 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์  CE10
15 B6014179 นางสาวพัชริดา ศรัทธาพันธ์  CE10
16 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร  CE10
17 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี  CE10
18 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง  CE10
19 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน  CE10
20 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี  CE10
21 B6019907 นายอิทธิพล พลนันท์  CE10
22 B6020002 นายสิริวัฒน์ ไชยมะจักร์  CE10
23 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์  CE10
24 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE10
25 B6027001 นายอัครา กลิ่นกิ่ง  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.