รายชื่อนศ.
รายวิชา530352 : HIGHWAY MATERIAL TESTING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5612413 นายพีรพัฒน์ ดลประสิทธิ์  CE10
2 B5619115 นายสวนินทร์ โชติช่วงสิราวดี  CE60
3 B5700554 นายณฐวัฒน์ วงษ์ระโห  CE10
4 B5704361 นายภานุพงศ์ จงจิตชอบ  CE10
5 B5712908 นางสาวชลดา ประทาสี  CE10
6 B5721023 นายอมร แกล้วกล้า  CE10
7 B5722198 นายสรณ์สิริ ทิพโชติ  CE10
8 B5801275 นายปิยวัฒน์ คุ้มเขว้า  CE10
9 B5804139 นายฐิติ วงศ์กุศลธรรม  CE10
10 B5810680 นายนัฐวัส เป้าพุคา  CE10
11 B5812332 นายสิรพัชร ศรีคำบล  CE40
12 B5812547 นายพงศ์พล แสงตา  CE40
13 B5818211 นายภัทรนันท์ พื้นทะเล  CE10
14 B5818273 นายปฐวี ศรีจันทร์  CE40
15 B5818617 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข  CE10
16 B5824243 นายสมรัก สุขสมนาค  CE40
17 B5824823 นายนิรวิทธ์ อ่อนเฉวียง  CE40
18 B5824878 นายอภิวัฒน์ สิงห์ผง  CE40
19 B5824991 นางสาวพรทิวา บุญคำ  CE10
20 B5900893 นางสาววราภรณ์ ศรีทอง  CE10
21 B5901234 นายชุติเดช ด่านกองหมื่น  CE10
22 B5901425 นางสาวสายชล แอบจังหรีด  CE10
23 B5902408 นายศิวกร ชาญวิรวงศ์  CE10
24 B5902736 นางสาวขวัญกมล หล้าคำ  CE10
25 B5903368 นางสาวดารุณี ทองจัตุ  CE10
26 B5904037 นายกิตติชัย สิงห์แก้ว  CE10
27 B5904136 นางสาวนภัสกร แก้วเมืองมา  CE10
28 B5904228 นายฉัตรชัย มณีแสง  CE10
29 B5904259 นางสาวกัญญาณัฐ ปาจิต  CE10
30 B5904556 นายพิทักษ์ ชิณะเพ็ง  CE10
31 B5904754 นายสุเทพ ดาษดาวัลย์  CE10
32 B5904938 นายปกรณ์ ภูมิผล  CE10
33 B5905249 นายกิตติชัย กะการดี  CE10
34 B5905409 นายธวัชชัย กะชิรัมย์  CE10
35 B5907991 นางสาวอารีรัตน์ สิทธิ์น้อย  CE10
36 B5908059 นางสาวเสาวรัตน์ ศิริสวัสดิ์  CE10
37 B5909575 นายสุทธิพงษ์ สีกองเสน  CE10
38 B5910335 นายธีรพัฒน์ ชูคง  CE10
39 B5910540 นายกฤษณชัย เบี้ยไพบูลย์  CE10
40 B5910601 นายนรินทร์ พุ่มพวง  CE10
41 B5911165 นายปิยศักดิ์ แซ่อุ้ย  CE10
42 B5911585 นายปฐมพร ซ้วนเส้ง  CE10
43 B5911981 นายชโลธร กโนทร  CE10
44 B5912698 นายภาคภูมิ เอมสมบูรณ์  CE10
45 B5913626 นางสาวอภิรดี เสนสาย  CE10
46 B5915316 นายชูศักดิ์ ศิริมาศ  CE10
47 B5915606 นางสาวช่อทิพย์ บรรพต  CE10
48 B5916078 นายปณิธาน คร้ามไพบูลย์  CE10
49 B5916146 นายชวัลกร ทำนานอก  CE10
50 B5916955 นายศุภฤกษ์ รัตนพรมงคล  CE10
51 B5917051 นางสาวปณิธาน ทิพยรักษ์  CE10
52 B5918058 นางสาวชลธิชา จันทร์ยม  CE10
53 B5918331 นายพงศธร พรนิคม  CE10
54 B5918874 นายพชรดนัย แต้อภิพัฒน์เดชากร  CE10
55 B5918904 นายธุรกิจ วันศรี  CE10
56 B5918935 นายธนภัทร อุทารสวัสดิ์  CE10
57 B5918966 นายอนุชัย ทิมินกุล  CE10
58 B5918997 นายสุธินันท์ พันธุวร  CE10
59 B5919017 นายณัฐพงศ์ พรรณขาม  CE10
60 B5919024 นายณัฐฐชัย อัครธนากาญจน์  CE10
61 B5919093 นายวัชริศ เวียงนนท์  CE10
62 B5919109 นายปิยะเชษฐ์ กล่อมขุนทด  CE10
63 B5919468 นายรักตระกูล นรินทร์  CE10
64 B5919956 นายวรธรรม ยิ่งเชิดงาม  CE10
65 B5920112 นายอภิภู ปานเจริญ  CE10
66 B5920846 นางสาววารีรัตน์ เกื้อก่อยอด  CE10
67 B5921218 นางสาวบุษยาภิเษก ด้วงทวี  CE10
68 B5921324 นางสาวกวินนา สาพิน  CE10
69 B5922185 นายวรรณพิรุณ วรรณสุรชาติ  CE10
70 B5922253 นายจักรพรรณ์ รัตนอุดม  CE10
71 B5922833 นางสาวอรยา คำหนองไผ่  CE10
72 B5923229 นายพิสิษฐ์ แสนอ้วน  CE10
73 B5924233 นางสาวกาญจนา หิรัญวัฒนะ  CE10
74 B5924813 นายณัฐพนธ์ กิจไพฑูรย์  CE10
75 B5925117 นายเกียรติภูมิ ฮวดศรี  CE10
76 B5925254 นางสาวปรมาภรณ์ แสนสุข  CE10
77 B5925490 นางสาวกชกร แก้วอุดร  CE10
78 B5925582 นายอานนท์ ห่ามกระโทก  CE10
79 B5925636 นายเอกพงษ์ ถุงจันทร์  CE10
80 B5928293 นางสาวณปภา กัญหา  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.