รายชื่อนศ.
รายวิชา530352 : HIGHWAY MATERIAL TESTING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5710751 นายรัฐพงศ์ ดาขวา  CE40
2 B5713622 นางสาวบุญฑริก บุตรทา  CE10
3 B5717620 นายพรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์  CE10
4 B5800605 นายณรงค์วรรณ สร้างคำ  CE40
5 B5802685 นางสาวจุรีรัตน์ มีเจ้ย  CE40
6 B5803187 นายอาทิตย์ ชาญป้อม  CE40
7 B5803729 นางสาวศศิธร คงเพียรธรรม  CE40
8 B5805044 นายวัชรพงษ์ สมจิตร  CE40
9 B5805099 นางสาวปองกานต์ พฤกษวัลต์  CE40
10 B5805983 นายรัฐกรณ์ กองกูล  CE10
11 B5808458 นางสาวทิพกร พิจารณ์  CE10
12 B5808670 นางสาวภาวิณี รำมะนา  CE10
13 B5809530 นายปฏิภาณ มนต์ปภัสสร  CE40
14 B5809943 นางสาววาสนา ไชยสิทธิ์  CE40
15 B5810079 นายเสฎฐวุฒิ จุลเจิม  CE40
16 B5811670 นางสาววิภาดา วินทะไชย  CE10
17 B5811830 นายพิพัฒน์ พงษ์พยัคฆ์  CE40
18 B5812660 นางสาวนุชนารถ พวงบุบผา  CE40
19 B5812929 นายภูบดินทร์ ภูคากัน  CE40
20 B5813971 นางสาววชิรญาณ์ วรรณโนมัย  CE40
21 B5814039 นายอนุรักษ์ อิงคญานุรักษ์  CE10
22 B5814367 นายนันทพงศ์ สารีโท  CE40
23 B5815197 นางสาวกัญญาภรณ์ พึ่งสุข  CE40
24 B5818181 นางสาวสิราวรรณ มาลัยสุริยา  CE40
25 B5818242 นายอาชวิน รักษาวัด  CE10
26 B5818310 นายวชิรวิทย์ ทองหวาน  CE10
27 B5818334 นายนวปฎล ประภัสชัย  CE10
28 B5818341 นางสาวณัฐนิชา กันคร้า  CE40
29 B5818358 นางสาวปวีณา เพ็งพา  CE40
30 B5818365 นายศราวุธ สอนพรม  CE10
31 B5818372 นายพรชัย จันทรบุตร  CE40
32 B5818433 นางสาววาสนา บำเพ็ญศิลป์  CE10
33 B5818464 นายอนุชากร พันธ์กมลศิลป์  CE10
34 B5818471 นายเจษฎา สุวรรณเชษฐ  CE10
35 B5818495 นางสาวณัฐธิดา หุ้ยน้ำ  CE40
36 B5818549 นายสิทธิพร เปรมโต  CE10
37 B5818563 นายธนชิต สีดาชมภู  CE40
38 B5818624 นายธนกฤต อุดมสุขธนกูล  CE10
39 B5818693 นางสาวสุพรวีร์ บุรุษวยากรณ์  CE40
40 B5818730 นายนพคุณ ชาญประโคน  CE10
41 B5818792 นายธนกร อาจวิชัย  CE10
42 B5818815 นายประวิทย์ หาดขุนทด  CE10
43 B5818822 นางสาวนิรันตรี ทองสุข  CE40
44 B5819140 นายเกียรติศักดิ์ ชาวนา  CE10
45 B5823642 นางสาวณัฐสุดา นางาม  CE10
46 B5824236 นายภาณุวัฒน์ พุ่มเข็ม  CE40
47 B5824960 นายบดินทร์ รัตนกนกสิน  CE10
48 B5824977 นางสาวจิราพร เกิดศิริ  CE40
49 B5825660 นายกิตติพศ เพชรฎา  CE40
50 B5827886 นางสาวพิมพ์ชนก จันทะลุน  CE10
51 B5901807 นายศุภณัฐ สำแดงเดช  CE10
52 B5902163 นายณัฐพล วาดเขียน  CE10
53 B5903603 นางสาวชลธิชา สุวรรณา  CE10
54 B5904860 นายศานติพงษ์ ศรีสุภา  CE10
55 B5909285 นายนภัส เปียเมือง  CE10
56 B5909551 นายจอมพล บุตรดา  CE10
57 B5912223 นางสาวพิมพ์วรรณ สุขประเสริฐ  CE10
58 B5913527 นายอภิสิทธิ์ ชัยนิต  CE10
59 B5915491 นางสาวสุชาดา เฉียงกลาง  CE10
60 B5916870 นายสิริดนัย พิลาลัย  CE10
61 B5918881 นายพลวัต หทัยพิชิตชัย  CE10
62 B5918959 นางสาวสุพัตรา อื๊อเจริญรัตน์  CE10
63 B5919055 นางสาวภีรพร ทรัพย์ถาวร  CE10
64 B5919062 นายสันติราษฎร์ สุวรรณพิมพ์  CE10
65 B5919086 นางสาวนุชิตา แสนลือชา  CE10
66 B5919123 นายรุจิเมธา พลเดช  CE10
67 B5919130 นายณัฐสิทธิ์ หลอมประโคน  CE10
68 B5919178 นายมงคล สืบสิงห์  CE10
69 B5919598 นายเมธวัฒน์ จันทร์ดี  CE10
70 B5922130 นายพงศกร กำจรกิตติคุณ  CE10
71 B5923274 นางสาวต้องตา วางกลาง  CE10
72 B5924042 นายวชิระ ภิญโญสุข  CE10
73 B5924622 นายรัฐพงศ์ นรสาร  CE10
74 B5924899 นายการัณยภาส ทองอาสน์  CE10
75 B5925025 นายณรงค์ฤทธิ์ กโนทร  CE10
76 B5925230 นายศุภวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน  CE10
77 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง  CE10
78 B5925735 นายจิรายุทธ ไชยงาม  CE10
79 B5926183 นางสาวปัณฐิตา ภู่เพียงใจ  CE10
80 B5926466 นางสาวสร้อยพิลัย ทองแดง  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.