รายชื่อนศ.
รายวิชา525441 : AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5824816 นายภูมิภาค ธรรมวัตร  ME40
2 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม  ME10
3 B5904761 นายธีระศักดิ์ ฝากกาย  ME10
4 B5905430 นายนนทวัฒน์ ศรีภา  ME10
5 B5907021 นายเอกนรินทร์ ใจซื่อ  ME10
6 B5907908 นายศิริกิจ เพชรตะกั่ว  ME10
7 B5908653 นายฐิตินันท์ วรพันธุ์  ME10
8 B5909315 นายวรพล ภูมิชัยสิทธิ์  ME10
9 B5909469 นายณัฐศักดิ์ สินธุบัว  ME10
10 B5909483 นายอัมรินทร์ เวชสาร  ME10
11 B5911684 นายภูมินท์ หารไชย  ME10
12 B5912315 นายณัฐดนัย ขามรัตน์  ME10
13 B5917303 นายอภิชัย ศิริจันทร์  ME10
14 B5917655 นายปริญญา โฮ๊ะดี  ME10
15 B5917723 นายภพกร คชคีรีมาศ  ME10
16 B5917792 นายธราเทพ พิบูลย์  ME10
17 B5917846 นายกิตติธัช สุวรรณรัตน์  ME10
18 B5917945 นายพชร สีปานแก้ว  ME10
19 B5917976 นายอธินาถ ดวงกระโทก  ME10
20 B5921256 นายศุภกิจ ถูไกรวงษ์  ME10
21 B5923236 นายสุภชัย ยิ่งจอหอ  ME10
22 B5924066 นายฐิติพัฒน์ เนตรแสงศรี  ME10
23 B5924134 นายเปรมศักดิ์ พุ่มพึ่งศรี  ME10
24 B5925483 นายธีรพัฒน์ รัตนเพชร  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.