รายชื่อนศ.
รายวิชา532314 : ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5602339 นางสาวสมัชญา ลำดับ  Environmental Engineering10
2 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา  Environmental Engineering10
3 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์  Environmental Engineering10
4 B5802241 นางสาววาสนา มวลมุลตรี  Environmental Engineering10
5 B5802326 นางสาวสุธิตา ฤทธิ์ล้ำเลิศ  Environmental Engineering10
6 B5802562 นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี  Environmental Engineering10
7 B5802807 นางสาวอรอุมา มิ่งจันทึก  Environmental Engineering10
8 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต  Environmental Engineering10
9 B5807048 นายอนุสรณ์ พิมผม  Environmental Engineering10
10 B5807390 นางสาวยุวดี แสนทวีสุข  Environmental Engineering10
11 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์  Environmental Engineering10
12 B5808090 นายอรรถยา บุรมย์  Environmental Engineering10
13 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง  Environmental Engineering10
14 B5810437 นายพีรพล รุ่งโรจน์พูนผล  Environmental Engineering10
15 B5812646 นายอนุชา ทาเงิน  Environmental Engineering10
16 B5819188 นายณัฐวุฒิ จูงกลาง  Environmental Engineering10
17 B5819195 นายจิรภัทร เจติยสุวรรณ  Environmental Engineering10
18 B5819515 นางสาวชลิดา ไชยนิฮม  Environmental Engineering10
19 B5819577 นางสาวนันทิชา ดอกรักกลาง  Environmental Engineering10
20 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก  Environmental Engineering10
21 B5825523 นายวชิรวิชญ์ เหลาเกิ้มฮุ้ง  Environmental Engineering10
22 B5851973 นางสาวศิรินภา สอนถม  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.