รายชื่อนศ.
รายวิชา325344 : FOOD ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5752225 นางสาวปัญจพร สนโท  FOOD TECHNOLOGY10
2 B5752362 นางสาวดารารัตน์ ป้องป้อม  FOOD TECHNOLOGY10
3 B5752386 นายไกรสิทธิ วงศ์ปฏิมาพร  FOOD TECHNOLOGY10
4 B5752607 นางสาวปภาวดี บัวสาคร  FOOD TECHNOLOGY10
5 B5752652 นางสาวอัญชสา ทองสีงามตา  FOOD TECHNOLOGY10
6 B5752799 นางสาวคนึงนิจ คำมะมูล  FOOD TECHNOLOGY10
7 B5754045 นางสาวใบเฟิร์น โชคกำเนิด  FOOD TECHNOLOGY10
8 B5851683 นางสาวเครือวัลย์ ดอกแก้วกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
9 B5851737 นางสาวจีรวรรณ รัตนวิชัย  FOOD TECHNOLOGY10
10 B5852413 นางสาวกฤติมา นิธิเศรษฐ์ไพบูลย์  FOOD TECHNOLOGY10
11 B5852628 นางสาวสร้อยสุวรรณ นวมกระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
12 B5854202 นางสาวสิรามล สุกใส  FOOD TECHNOLOGY10
13 B5950607 นายมังกร เทียมรัตน์  FOOD TECHNOLOGY10
14 B5950614 นางสาวสุภาวดี โสดกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
15 B5950669 นายกิตรติ นาคเกตุ  FOOD TECHNOLOGY10
16 B5950713 นางสาวญาณิศา โกนิตย์  FOOD TECHNOLOGY10
17 B5950720 นางสาวสุกัญญา สกุลกลั่น  FOOD TECHNOLOGY10
18 B5950751 นางสาวกวินทิพย์ อภิโชคหิรัญกุล  FOOD TECHNOLOGY10
19 B5950799 นางสาววาฐิยา อาจศรี  FOOD TECHNOLOGY10
20 B5950805 นางสาวอรวรรณ ไชยสมบูรณ์  FOOD TECHNOLOGY10
21 B5950836 นางสาวเบญจมาศ ใจเดช  FOOD TECHNOLOGY10
22 B5950898 นางสาวนภาพร จันทรัตน์  FOOD TECHNOLOGY10
23 B5950928 นางสาวปัญญาพร เปรมสุทธารัตน์  FOOD TECHNOLOGY10
24 B5951383 นางสาวสิริวรรณ นอขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
25 B5952588 นางสาวโยษิตา เป่าสันเทียะ  FOOD TECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.