รายชื่อนศ.
รายวิชา325344 : FOOD ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5550128 นางสาวธันยาภรณ์ จั่นเพ็ชร์  FOOD TECHNOLOGY10
2 B5555550 นางสาวขวัญทิพย์ พิมพ์มาก  FOOD TECHNOLOGY10
3 B5652402 นายสถาพร ตุงไธสง  FOOD TECHNOLOGY10
4 B5652488 นายกิตติคุณ ชัยชโลธร  FOOD TECHNOLOGY40
5 B5851812 นางสาวกัลยา ฉัตรพรมราช  FOOD TECHNOLOGY10
6 B5851829 นางสาวมานิตา คำแก้ว  FOOD TECHNOLOGY10
7 B5851997 นางสาวเสาวนีย์ หยวกฉิมพลี  FOOD TECHNOLOGY10
8 B5852000 นางสาวจิราพร ชัยนรินทร์  FOOD TECHNOLOGY10
9 B5852031 นางสาวกันตา พิมพ์กระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
10 B5852161 นางสาวอรปรียา บางปา  FOOD TECHNOLOGY10
11 B5852253 นางสาวปัณฑิตา พรรคพิง  FOOD TECHNOLOGY10
12 B5852314 นางสาวกนกอร ประนมรัมย์  FOOD TECHNOLOGY10
13 B5852437 นางสาวฐิติมน แซ่เตียว  FOOD TECHNOLOGY10
14 B5852468 นางสาวณัฐนรี พิมพ์ปรุ  FOOD TECHNOLOGY10
15 B5852505 นางสาวนฤมล อุ่นหนองแดง  FOOD TECHNOLOGY10
16 B5852512 นางสาวภาศิณี เรืองสว่าง  FOOD TECHNOLOGY10
17 B5852642 นางสาวกาญจนา นุยภูเขียว  FOOD TECHNOLOGY10
18 B5854080 นายพีรวิชญ์ บัวพิมาย  FOOD TECHNOLOGY10
19 B5854219 นางสาวนัทชา ชมเผ่า  FOOD TECHNOLOGY10
20 B5950621 นางสาวสุภัชชา พันธ์เกษม  FOOD TECHNOLOGY10
21 B5950829 นางสาวอภิชญา สิริคุตจตุพร  FOOD TECHNOLOGY10
22 B5951239 นางสาวกุลธิดา คำปุก  FOOD TECHNOLOGY10
23 B5951345 นางสาวธัญธนัช สุขจินดาเสถียร  FOOD TECHNOLOGY10
24 B5951352 นางสาวอาคิราญา ภัยแคล้ว  FOOD TECHNOLOGY10
25 B5952427 นายณชนก เหนียงกระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.