รายชื่อนศ.
รายวิชา551343 : MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5923519 นายรวินนท์ บุญประดิษฐ์  Mechatronics Engineering10
2 B5923601 นายศิลา กล้ามกระโทก  Mechatronics Engineering10
3 B5923618 นางสาวกนิษฐา คชาสัมฤทธิ์  Mechatronics Engineering10
4 B5923632 นายทรงพล แป้นเมือง  Mechatronics Engineering10
5 B5923724 นางสาวสิริพร มินพิมาย  Mechatronics Engineering10
6 B5923779 นายณัฐพนธ์ คีบสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
7 B5923786 นายพชรพล สกุลอำนวยชัย  Mechatronics Engineering10
8 B5923809 นายทัตชลชล แสนคำภูเขตต์  Mechatronics Engineering10
9 B5923823 นายณัฐพล พู่อนันต์  Mechatronics Engineering10
10 B5923878 นายณัฐปกรณ์ หวังเลี้ยงกลาง  Mechatronics Engineering10
11 B5923892 นายรัฐภัทร กลางคาร  Mechatronics Engineering10
12 B5923953 นางสาวอรุณี อิ่มลา  Mechatronics Engineering10
13 B5926572 นางสาวภัณฑิรา สินเพ็ง  Mechatronics Engineering10
14 B5926596 นายวรเมธ บุญหลง  Mechatronics Engineering10
15 B5926602 นายฟ้าชานนท์ บุญผล  Mechatronics Engineering10
16 B5926626 นายกษม พลายจันทร์  Mechatronics Engineering10
17 B5926657 นายธนรัตน์ ทรงประไพ  Mechatronics Engineering10
18 B5926695 นายธนฎล สุทธิอาจ  Mechatronics Engineering10
19 B5926749 นายสิทธิพล อยู่นาค  Mechatronics Engineering10
20 B5926756 นายธนัตถ์กานต์ วงษ์พิมลกิจ  Mechatronics Engineering10
21 B5926800 นางสาวฐิติมา หลุนบูชา  Mechatronics Engineering10
22 B5926886 นางสาวณัฎฐิรา บุญลา  Mechatronics Engineering10
23 B5926961 นายนัทธพงศ์ จันทราช  Mechatronics Engineering10
24 B5928415 นายณรงค์ศักดิ์ นึกสม  Mechatronics Engineering10
25 B5928446 นางสาวนิชา ทองอ้ม  Mechatronics Engineering10
26 B5928620 นายทรงฤทธิ์ ทุมหนู  Mechatronics Engineering10
27 B5928699 นางสาวอิสริยา อุลหัสสา  Mechatronics Engineering10
28 B5928750 นายไมตรี โกมลวัฒน์  Mechatronics Engineering10
29 B5928873 นางสาวภัทราภรณ์ ธีรายุวัฒน์  Mechatronics Engineering10
30 B5928903 นายอดิเทพ อุตทาพงษ์  Mechatronics Engineering10
31 B5928910 นายรัฐพล ซองเหล็กนอก  Mechatronics Engineering10
32 B5929023 นายธนาวุฒิ ศรีนอก  Mechatronics Engineering10
33 B5929184 นายวุฒิไกร เมฆแสน  Mechatronics Engineering10
34 B6028848 นางสาวอารียา ซื่อตรง  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.